شهر مجازی کاشان

امامزاده سلطان عطابخش

این بقعه یکى از زیارتگاه های معتبر کاشان است که در حاشیه خیابـان  دروازه اصـفهان  یـا ملاحبیـب  اﷲ شریف قرار دارد. بناى این امامزاده را به دوران آل بویه نسبت مى دهند که بـا  شـماره  ۹۴۱ در شـمار  آثـار  ملى ایران به ثبت رسیده است. حرم، صحن و حجره و رواق های جانبى آن، ایوان مابین حـرم  و صـحن ، گنبد مخروطى شکل کاشی کاری شده فیروزه ای مجموعه این بنا را تشکیل مى دهند. سقف بـالا ی ضـر یح با نقوش مختلف ازجمله گل وبوته تزیین شده که بـر  ارزش معمـارى  و فرهنگـى  آن افـزوده  اسـت . کـل  فضاى داخل حرم، ایوان و صحن آرامگاه اموات را تشکیل مى دهد که در شب های جمعه به بهانه قرائـت  فاتحه به خیرات، حاجت خواهی می پردازند. تا چند سال پیش ضریح چـوبى  گـره  چـین شـده ، صـندوق  چوبى آلت و لغت و قبر امامزاده را محافظت مى کرد، اما امروزه ضریح فلزی جـایگزین  آن شـده  اسـت .

سقف ایوان، گنبدى و ضربى است که با رسم بندی و مقرنس تـزیین  شـده  اسـت . در دو لنگـه اى چـوبى  منبت و آلت و لغت ایوان را به حرم وصل مى کنـد .