شهر مجازی کاشان

امامزاده هارون بن موسی بن جعفر پنجه شاه

این زیارتگاه که به زیارت پنجه شاه معروف است در کوى و برزنى به همین نام واقـع  اسـت . ایـن بقعـه  محل دفن هارون ابن موسى ابن جعفر( ع) و فرزندش محمد ابن هارون ابـن  موسـى  ابـن  جعفـر ( ع)، از قسمت هاي مختلف ازجمله هشـتى ، صـحن ، ایـوان، رواق و حجـره هـاى  متعـدد ، حـرم ، گنبـد  و منـاره  تشکیل شده است. دورتادور صحن را رواق و حجره احاطه کرده و در شـمال  و جنـوب  آن دو ایـوان در مقابل هم قرارگرفته اند که ایوان جنوبى، صحن را به حرم یا محل دفن امامزاده ربط مـى دهـد . گنبـد  ایـن بقعه مخروطى شکل و دوازده ترك با کاشی فیـروزه اي اسـت . منـارة آن کـه  بـه  عهـد  سـلجوقى  نسـبت  مى دهند در دي ماه 1310 شمسى با شماره ثبتى 118 در فهرست آثار ملى به ثبت رسیده است. این منـاره  قبلاً نماى آجرچینى داشته و امروزه با کاشی کاري تزیین شده است. ضریح بقعه تا چند سال پـیش  چـوبی  و گره چینی بوده است. ولی ضریح فعلی فلزي است که در نقطه مقابل در ورودى مشرف به خیابان، قبـر  امامزاده را در برگرفته است. بر روى کتیبه نقره اى دورتادور ضریح قبلی این بیت به صـورت  برجسـته  بـه  چشم می خورد که نسبت امامزاده را معرفى مى کند. دریکی از پایه هاى دیوار مجاور ضـر یح دولابـه اى بـه  نام دولاب حضرت ابوالفضل به چشم مى خورد که خادم بقعه و زائرین محلی مـى گوینـد  »صـفیه  خـاتون  دختر مالک اشتر قسمتى از دست حضرت ابوالفضل را به این مکـان  آورده و در ایـن دولاب دفـن  کـرده  است . به همین علت در داخل دولاب قبر کوچک کاشی کاري شده اى جلب توجه می کند. جلـو دولاب را با دریچه اى بسته اند تا زائرین نذورات نقدى خود را داخل آن بریزند.« درگذشته در بالاى دولاب سـنگی  زردرنگ منقوش به شکل پنجه یکدست وجود داشته است. چون اهالى محل شکل پنجـه  روي سـنگ را به پنجۀ دست على( ع) نسبت داده اند به پنجه شاه معروف شده اسـت  و بـه واسـطه  وجـود  ایـن سـنگ ، زیارتگاه و محله را به نام پنجـه  شـاه  مـى خواننـد . تـورفتگى  دیگـرى  در دیـوار جـوار  دولاب حضـرت  ابوالفضل( ع) ایجادشده که مجسمه اى به شکل دسـت  در آن نصـب  شـده  اسـت . ایـن دسـت  نمـادى  از دست بریده حضرت ابوالفضل( ع) است. 

اماکن گردشگری