شهر مجازی کاشان

امام زاده امیر سلطان احمد

سلطان امیر احمد بنا به نقل مشهور از نوادگان امام نهم بوده و نسب عمده سادات رضوي کاشـان  بـه  وي می رسد. بناي بقعه سلطان امیر احمد در محله اي به همین نـام  واقـع شـده  و مشـتمل  بـر  حـرم ، آسـتانه  و صحن و رواق هاي پیرامون آن با قدمت صفویه است و کاشی هاي آن در دوره قاجار تجدید شـده  اسـت .

در طرح نوسازي حرم این امامزاده، درهاي قدیمی و ارزشمند زیـارت  کـه  از نیمـه  اول قـرن  ده هجـري  است، از جاي اصلی خود برداشته شده و در قاب شیشه اي در حرم نگهـداري  مـی شـود . مجموعـه  حـرم  داراي یک آب انبار وسیع ولی با طرح معماري ساده است. این بقعه بیسـتم  خـرداد  1321 ش. بـا  شـماره  ثبت 352 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. 

صحن، ایوان، حرم، گنبد، گلدسته، آشپزخانه و آب انبار از قسمت هاي مختلف این بنا هسـتند . صـحن  امامزاده به سه کوچه، در شمال، شرق و غرب راه دارد که ضلع شمالى ورودى اصلى بـه  صـحن  و بقعـه  است. ازآنجایی که هر سه در ورودى فاقد دروپیکر است، این صحن معابر عمومی را تشکیل مى دهـد  کـه  ضمن عبور در پشت پنجره اى به نام پنجره پولاد به امامزاده اداى احترام مـى کننـد . در دو طـرف  صـحن ، رواق هایی ایجادشده که هنگام برپایى مجالس سوگوارى به نشیمنگاه زنان یا مردان اختصاص مـی  یابـد  و همچنین سطح صحن و رواق هاي طرفین و نیز ایوان محل دفن اموات است. رابطه بـ ین صـحن  و حـرم ، ایوان  بزرگى است که سقف این ایوان با رسم بندى و مقرنسهاى زیبا تزیین شده است. پیشانى این ایـ وان که با کاشى معرق گل وبوته و تصویر شیر و خورشید کاشی کاري شده زیبایی خاصى را بـه  نمـاى  ایـوان بخشیده است. 

حرم این بقعه که به واسطه در چوبى بزرگى به ایوان راه مـى یابـد  شبسـتان  وسـیعى اسـت  کـه مرقـد  امامزاده در ضلع غربى آن قرار دارد. ضریح فلزي با عیار نقره و طلا، قبـر  امـامزاده  را در برگرفتـه  کـه  تـا  چند سال پیش چوبى گره چین شده بوده است. 

ویژگى دیگر این بقعه آیینه کاري است که فقط در سقف بالاى مرقد و ضـر یح بـه  چشـم  مـى خـورد .

گنبد مخروطى شکل و دو گلدسته با کاشى معرق فیروزه اى، در طرفین گنبـد  و در بـالاى  پیشـانى          ایـوان زیبایى نماى بقعه را دوچندان کرده است. کاشی کاري گنبد را به دوره صفوى و کاشی کاري گلدسته را به زمان قاجار نسبت مى دهند. ازآنجاکه این بقعه در وسط بافت تاریخی، از چهار طـرف  توسـط  خانـه هـا  و آثار تاریخی احاطه شده است یکی از مهم ترین عنصر گردشگر دینی و مذهبی را شکل داده است. 

اماکن گردشگری