شهر مجازی کاشان

امام زاده امیر سلطان احمد

سلطان امیر احمد بنا به نقل مشهور از نوادگان امام نهم بوده و نسب عمده سادات رضوی کاشـان  بـه  وی می رسد. بنای بقعه سلطان امیر احمد در محله ای به همین نـام  واقـع شـده  و مشـتمل  بـر  حـرم ، آسـتانه  و صحن و رواق های پیرامون آن با قدمت صفویه است و کاشی های آن در دوره قاجار تجدید شـده  اسـت .

در طرح نوسازی حرم این امامزاده، درهای قدیمی و ارزشمند زیـارت  کـه  از نیمـه  اول قـرن  ده هجـری  است، از جای اصلی خود برداشته شده و در قاب شیشه ای در حرم نگهـداری  مـی شـود . مجموعـه  حـرم  دارای یک آب انبار وسیع ولی با طرح معماری ساده است. این بقعه بیسـتم  خـرداد  ۱۳۲۱ ش. بـا  شـماره  ثبت ۳۵۲ به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. 

صحن، ایوان، حرم، گنبد، گلدسته، آشپزخانه و آب انبار از قسمت های مختلف این بنا هسـتند . صـحن  امامزاده به سه کوچه، در شمال، شرق و غرب راه دارد که ضلع شمالى ورودى اصلى بـه  صـحن  و بقعـه  است. ازآنجایی که هر سه در ورودى فاقد دروپیکر است، این صحن معابر عمومی را تشکیل مى دهـد  کـه  ضمن عبور در پشت پنجره اى به نام پنجره پولاد به امامزاده اداى احترام مـى کننـد . در دو طـرف  صـحن ، رواق هایی ایجادشده که هنگام برپایى مجالس سوگوارى به نشیمنگاه زنان یا مردان اختصاص مـی  یابـد  و همچنین سطح صحن و رواق های طرفین و نیز ایوان محل دفن اموات است. رابطه بـ ین صـحن  و حـرم ، ایوان  بزرگى است که سقف این ایوان با رسم بندى و مقرنسهاى زیبا تزیین شده است. پیشانى این ایـ وان که با کاشى معرق گل وبوته و تصویر شیر و خورشید کاشی کاری شده زیبایی خاصى را بـه  نمـاى  ایـوان بخشیده است. 

حرم این بقعه که به واسطه در چوبى بزرگى به ایوان راه مـى یابـد  شبسـتان  وسـیعى اسـت  کـه مرقـد  امامزاده در ضلع غربى آن قرار دارد. ضریح فلزی با عیار نقره و طلا، قبـر  امـامزاده  را در برگرفتـه  کـه  تـا  چند سال پیش چوبى گره چین شده بوده است. 

ویژگى دیگر این بقعه آیینه کاری است که فقط در سقف بالاى مرقد و ضـر یح بـه  چشـم  مـى خـورد .

گنبد مخروطى شکل و دو گلدسته با کاشى معرق فیروزه اى، در طرفین گنبـد  و در بـالاى  پیشـانى          ایـوان زیبایى نماى بقعه را دوچندان کرده است. کاشی کاری گنبد را به دوره صفوى و کاشی کاری گلدسته را به زمان قاجار نسبت مى دهند. ازآنجاکه این بقعه در وسط بافت تاریخی، از چهار طـرف  توسـط  خانـه هـا  و آثار تاریخی احاطه شده است یکی از مهم ترین عنصر گردشگر دینی و مذهبی را شکل داده است.