شهر مجازی کاشان

تیمچه امین الدوله

این بنای شکوهمند به سرمایه و ذوق فرخ خان امین الدوله غفاری کاشـانی  (د.۱۲۸۸ ق.) طـی  سـال هـای  ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۴ یا ۱۲۸۵ ق. به منظور استفاده تجار جهت خریدوفروش، در محل چهارسوق قـدیم  بـازار  کاشان ساخته شده و اکنون محل خریدوفروش قالی است. کلانتر ضرابی کـه  خـود  شـاهد  سـاخت  بنـای  تیمچه امین الدوله بوده است، توصیفات جالبی درباره آن آورده و بـر  آن اسـت  کـه  سـقف  آن در تمـامی  بناهای ایران نظیری ندارد. تیمچه امین الدوله مشهورترین و زیباترین تیمچه ساخته¬شـده  در عهـد  قاجـار  است که چه ازنظر هنر آجرکاری و کاشی کاری و چه ازنظر وسعت دهانه طاق قابل تحسین است. اگرچـه  این بنا در عصر انحطاط معماری ایـران  سـاخته  شـده ، ولـی  بـه  صـورت  یـک  شـاهکار  نغـز  و هنرمندانـه  خودنمایی می کند و می توان ادعا کرد کـه  در سـاختمان  آن سـر  مـویی  فروگـذار  نشـده  اسـت . بـه  نظـر  کارشناسان زبده معماری ایران، این تیمچه یکی از بهترین شاهکارهای برازنـده  معمـاری  اصـیل  ایـران  از نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی و نماینده فنون گوناگون این هنر به شمار می رود. 

 به جهت استحکام بسیار زیاد بنا در طول دهه های مختلف، بااینکه هیچ گونـه  نظـارت  سـاختمانی  بـر تیمچه نبوده است، این بنا صد درصد به وضع و اسلوب صـورت  اولیـه  خـود  بـاقی  مانـده و احتیـاج  بـه  هیچ گونه تغییر و تصرفی در صورت اولیه بنا پیش نیامده است. ترکیب یـزدی  بنـدی  آجرکـاری  شـده  در طاق های تودرتو تیمچه و تزیینات کاشی کاری و مقرنس های گچی به اضـافه  دوطبقـه  بـودن  بنـا  صـورت هندسی بدیعی به نمای آن بخشیده است. مشهور است که معماری بنا بر عهـده  اسـتاد  علـی  مـریم  بـوده است؛ ولی طبق تحقیقات جدیدتری که صورت گرفته ظن به یقین حاصل شده که معمار بنا استاد رمضـان علی توپچی کاشانی بوده و دوره استاد علی مریم نسبت بـه  مرمـت  تیمچـه  و اضـافات  آن اهتمـام  شـده  است. محققان غربی عناوینی چون «شاهکار معماری شرقی» را به این تیمچه اطلاق کرده اند. ایـن  تیمچـه  هنوز هم فعال است و بیشتر حجره های آن در اختیار فروشندگان فـرش  دسـتباف  و ظـروف  عتیقـه  قـرار  دارد.