شهر مجازی کاشان

تیمچه امین الدوله

این بناي شکوهمند به سرمایه و ذوق فرخ خان امین الدوله غفاري کاشـانی  (د.1288 ق.) طـی  سـال هـاي  1280 تا 1284 یا 1285 ق. به منظور استفاده تجار جهت خریدوفروش، در محل چهارسوق قـدیم  بـازار  کاشان ساخته شده و اکنون محل خریدوفروش قالی است. کلانتر ضرابی کـه  خـود  شـاهد  سـاخت  بنـاي  تیمچه امین الدوله بوده است، توصیفات جالبی درباره آن آورده و بـر  آن اسـت  کـه  سـقف  آن در تمـامی  بناهاي ایران نظیري ندارد. تیمچه امین الدوله مشهورترین و زیباترین تیمچه ساخته¬شـده  در عهـد  قاجـار  است که چه ازنظر هنر آجرکاري و کاشی کاري و چه ازنظر وسعت دهانه طاق قابل تحسین است. اگرچـه  این بنا در عصر انحطاط معماري ایـران  سـاخته  شـده ، ولـی  بـه  صـورت  یـک  شـاهکار  نغـز  و هنرمندانـه  خودنمایی می کند و می توان ادعا کرد کـه  در سـاختمان  آن سـر  مـویی  فروگـذار  نشـده  اسـت . بـه  نظـر  کارشناسان زبده معماري ایران، این تیمچه یکی از بهترین شاهکارهاي برازنـده  معمـاري  اصـیل  ایـران  از نیمه دوم قرن سیزدهم میلادي و نماینده فنون گوناگون این هنر به شمار می رود. 

 به جهت استحکام بسیار زیاد بنا در طول دهه هاي مختلف، بااینکه هیچ گونـه  نظـارت  سـاختمانی  بـر تیمچه نبوده است، این بنا صد درصد به وضع و اسلوب صـورت  اولیـه  خـود  بـاقی  مانـده و احتیـاج  بـه  هیچ گونه تغییر و تصرفی در صورت اولیه بنا پیش نیامده است. ترکیب یـزدي  بنـدي  آجرکـاري  شـده  در طاق هاي تودرتو تیمچه و تزیینات کاشی کاري و مقرنس هاي گچی به اضـافه  دوطبقـه  بـودن  بنـا  صـورت هندسی بدیعی به نماي آن بخشیده است. مشهور است که معماري بنا بر عهـده  اسـتاد  علـی  مـریم  بـوده است؛ ولی طبق تحقیقات جدیدتري که صورت گرفته ظن به یقین حاصل شده که معمار بنا استاد رمضـان علی توپچی کاشانی بوده و دوره استاد علی مریم نسبت بـه  مرمـت  تیمچـه  و اضـافات  آن اهتمـام  شـده  است. محققان غربی عناوینی چون «شاهکار معماري شرقی» را به این تیمچه اطلاق کرده اند. ایـن  تیمچـه  هنوز هم فعال است و بیشتر حجره هاي آن در اختیار فروشندگان فـرش  دسـتباف  و ظـروف  عتیقـه  قـرار  دارد. 

اماکن گردشگری