شهر مجازی کاشان

حبیب بن موسی

این بقعه واقع در کوي پشت مشهد کاشان است و از زیارتگاه هاي معتبر و قـدیمی  ایـن  شـهر  بـه  شـمار  می رود. پیشینه اولیه این بقعه به دوره سلجوقی بازمی گردد، ولی چارچوب کلی بنـاي  باقیمانـده  امـروز  از دوره ایلخانان است و در زمان هاي صفویه، زندیه و قاجار، مرمت و توسعه یافته و بر تزیینات و متعلقـات  آن افزوده شده است. 

بناى قدیمى بقعه متشکل از گنبد کاشی کاري معرّقّ، دو گلدسته، صحن، رواق، حجره و … ایوان هـاي  طرفین بوده است. از نوشته هاي روي محراب کاشی متعلق به این مرقد که اکنون در مـوز ة ایـران  باسـتان  به شمارة 3289 نگهداري می شود (در قسمت پایین آن بعد از سورة اخلاص تاریخ 667 و در کتیبـ ۀ بعـد  از سوره القدر تاریخ 670 خوانده می شود.) چنین برمی آید که بناي اولیه ساختمان این بقعه در سـده هـاي  شش و هفت هجري آغاز گشته و در زمان صفویه مرمت و توسعه یافته و بـر  تزیینـات  و متعلقـات  آن هـا  افزوده شده است. (نراقی، آثار تاریخی شهرستان هاي کاشان و نطنز، 108) 

اما بناى نوساز آن هم مجموعه اى است از گنبد، گلدسته، صحن، رواق، حجره و ایوان هاي جـانبى  کـه  با بناى قدیمى تفاوت کلى دارد. رواق و حجره هایی که صحن را احاطه کرده به صورت دوطبقـه  هسـتند .

هر یک از حجره ها به آرامگاه اموات طایفه ها و خانواده هاى علما، بزرگان، مشاهیر ازجملـه  سـید محمـد  تقى پشت مشهدى و آقا میرسیدعلی یثربى اختصاص دارد. این بنـا  در تـاریخ  پـانزدهم  آذر 1314 ش. بـا  شماره 237 به ثبت آثار ملی ایران رسیده است. خارج از زیارتگاه مسجدي تاریخی با تزیینات معماري بسیار زیبا موسوم به »مسجد جامع حبیب موسی« قرار دارد.

اماکن گردشگری