شهر مجازی کاشان

حمام سلطان امیر احمد

حمام تاریخی سلطان امیر احمد با بام چندوجهی آن از زیباترین و کهن ترین حمام هاي تاریخی ایران، با وسعت تقریبی هـزار مترمربع در محله سلطان امیر احمد واقع است. این مجموعه که شامل دو حمام کوچک و بـزرگ  اسـت ، به عنوان حمام عمومی جهت استفاده عموم مردم بوده است. فضاي میانی سربینه این حمام محـل  تـردد  و عبور و فضاي پیرامون آن محل کندن لباس و استراحت است. حمام فاقد کتیبه تـاریخ  دار اسـت  و بـدین  ترتیب سازندگان و تاریخ ساخت آن مشخص نیست. برخی بنا را متعلق به دوره قاجار می دانند، ولـی  در افواه عامه قدمت بنا تا دوره سلجوقی هم ذکر می شود، اما مسلماً در دوره قاجار تعمیراتی اساسـی  در بنـا  صورت گرفته است. این حمام در تاریخ سوم اسفند 1335 ش. بـه  شـماره  1351 در فهرسـت  آثـار  ملـی  ایران جاي گرفته است. 

اماکن گردشگری