شهر مجازی کاشان

حمام سلطان امیر احمد

حمام تاریخی سلطان امیر احمد با بام چندوجهی آن از زیباترین و کهن ترین حمام های تاریخی ایران، با وسعت تقریبی هـزار مترمربع در محله سلطان امیر احمد واقع است. این مجموعه که شامل دو حمام کوچک و بـزرگ  اسـت ، به عنوان حمام عمومی جهت استفاده عموم مردم بوده است. فضای میانی سربینه این حمام محـل  تـردد  و عبور و فضای پیرامون آن محل کندن لباس و استراحت است. حمام فاقد کتیبه تـاریخ  دار اسـت  و بـدین  ترتیب سازندگان و تاریخ ساخت آن مشخص نیست. برخی بنا را متعلق به دوره قاجار می دانند، ولـی  در افواه عامه قدمت بنا تا دوره سلجوقی هم ذکر می شود، اما مسلماً در دوره قاجار تعمیراتی اساسـی  در بنـا  صورت گرفته است. این حمام در تاریخ سوم اسفند ۱۳۳۵ ش. بـه  شـماره  ۱۳۵۱ در فهرسـت  آثـار  ملـی  ایران جای گرفته است.