شهر مجازی کاشان

خانه بروجردی

خانه بروجردي ازنظر خصوصیات معماري، ساختمانی جامع و یکی از مهم ترین خانه هاي دو قـرن  اخیـر  شناخته شده است. این خانه در زمان حکومت ناصرالدین شاه بین سـال هـاي  1280 تـا  1292 یـا  1295 ق ساخته شده و در آن بیش از 150 بنا و گچ کار و آینه کار و هنرمندان دیگر کار می کرده اند. طراح و معمـار  این  بنا استاد علی مریم کاشانی بوده که آن را به دستور سید حسـن نطنـزي ، تـاجر فرش  و مـالك  متمـول  کـه بعدها به بروجردي معروف شد، به عنوان منزل شخصی وي ساخته اسـت . ایـن  خانـه  اکنـون  در خیابـان  علوي و در ضلع غربی زیارت سلطان امیر احمد قرار دارد. خانه بروجردي ازنظر خصوصـیات  معمـاري محلی، جامع و یکی از بهترین خانه هـاي دو قـرن اخیـر  ایـران شـناخته  شـده  و مـورد  تحسـین  بسـیاري قرارگرفته است. 

مساحت تقریبی خانه 1700 و 3500 مترمربع ذکرشده که کاربري قبلی آن مسکونی و کـاربري  فعلـی  آن فرهنگی ـ اداري است. این خانه داراي دو بخش انـدرونی  و بیرونـی  اسـت  کـه  هریـک  از آن هـا  بـه  قسمت هاي شمالی و جنوبی تقسیم می شوند. مهم ترین بخش خانه جبهه جنوبی بخش بیرونی اسـت  کـه  ایوان و تالار اصلی در آن واقع است. این بخش روبه قبله ساخته شده است. بخش اندرونی خانه از هشـتی  و ورودي جداشده و پس از یک دالان به درون بنا راه می یابد. این بخش مخصـوص  اسـتراحت  اعضـاي  خانواده بوده است. خانه بروجردي به دلیل قرار گرفتن در اقلیم گرم و خشک، در بخـش  تابسـتان  نشـین  بیشترین کاربرد فضایی را دارد. کلیه مواد و مصالح این خانه در محـل  تهیـه  شـده  و از شـهر  دیگـري  بـه  کاشان آورده نشده است. در انتهاي دالان بخش بیرونی، حیاط مرکزي بنـا  وجـود  دارد کـه  دورتـادور  آن اتاق هاي سه دري و پنج دري و تالار و شاه نشین و سرداب ها قرارگرفته است. 

نقاشی و رنگ آمیزي هاي فراوانی در این خانه دیده می شود که تمـامی  آن هـا  در بخـش  بیرونـی  بنـا  و عمدتاً در قسمت تابستان نشین یا مکان پذیرایی از میهمانان انجام پذیرفته است. گفته می شود نقاشی هـا  و گچ بري هاي خانه تحت نظارت و سرپرستی مستقیم کمال الملک انجام گرفته است. بناي ایـن  خانـه  داراي تزیینات اندك کاشی، آجرکاري هاي ساده، گچ بري هاي بسیار زیبا و نقاشی هاي بدیع در بخـش  بیرونـی  و تزیینات گچ بري و آینه کاري در بخش اندرونی است. در سال 1353 قسمت بیرونی خانه بـه  تملـک  اداره میراث فرهنگی درآمده است و سیزدهم خرداد سال 1354 و به شـماره  1083 در فهرسـت  آثـار  تـاریخی  کشور به ثبت رسید. 

اماکن گردشگری