شهر مجازی کاشان

خانه حسینی بنی کاظمی

این خانه که در محله کوشک صفی واقع شده به لحـاظ  وسـعت ، عظمـت  و ارتفـاع  ایـوان  هـا  از اهمیـت بسیاری برخوردار است. خانه بنی کاظمی به وسیله شخصی به نام محمدحسین رخت دار که زمانی حاکم کاشان بوده است، با معماری استاد علی مریم ساخته شده است. خانه بنی کاظمی مجموعه ای است کامـل  از انواع اتاق ، حیاط ، باغچه، حوض، بالاخانه، حوض خانه و بادگیر که انواع مختلفـی  از هنرهـای  تزیینـ ی در آن به کاررفته است. طبق کتیبه موجود در نمای جبهه غربی کار ساخت آن در سال ۱۲۰۵ ق. بـه  اتمـام  رسیده است. کتیبه دیگری هم به سال ۱۲۷۲ ق. در خانه دیده می شود که احتمالاً مربوط به مرمـت  خانـه  است. مساحت خانه در حدود ۲۵۰۰ مترمربع است و در قسمت آفتاب  رویه قرار دارد. در جبهـه  شـرقی  تالار و ایوان و زیرزمین و جبهه غربی اتاق ها دو حوض خانه قرارگرفته است. در جبهه جنوبی خانـه  هـم  ایوان و تالار شاه نشین و در جبهه شمالی تعدادی اتاق و دو حوض خانه دیگر ساخته شده است. این خانه در تاریخ سوم خردادماه ۱۳۳۷ ش. به شماره ۲۰۳۱ به ثبت آثار ملی ایران رسـیده  اسـت . آخـرین  مالـک  شخصی خانه مرحوم بنی کاظمی بوده است.