شهر مجازی کاشان

خانه حسینی بنی کاظمی

این خانه که در محله کوشک صفی واقع شده به لحـاظ  وسـعت ، عظمـت  و ارتفـاع  ایـوان  هـا  از اهمیـت بسیاري برخوردار است. خانه بنی کاظمی به وسیله شخصی به نام محمدحسین رخت دار که زمانی حاکم کاشان بوده است، با معماري استاد علی مریم ساخته شده است. خانه بنی کاظمی مجموعه اي است کامـل  از انواع اتاق ، حیاط ، باغچه، حوض، بالاخانه، حوض خانه و بادگیر که انواع مختلفـی  از هنرهـاي  تزیینـ ی در آن به کاررفته است. طبق کتیبه موجود در نماي جبهه غربی کار ساخت آن در سال 1205 ق. بـه  اتمـام  رسیده است. کتیبه دیگري هم به سال 1272 ق. در خانه دیده می شود که احتمالاً مربوط به مرمـت  خانـه  است. مساحت خانه در حدود 2500 مترمربع است و در قسمت آفتاب  رویه قرار دارد. در جبهـه  شـرقی  تالار و ایوان و زیرزمین و جبهه غربی اتاق ها دو حوض خانه قرارگرفته است. در جبهه جنوبی خانـه  هـم  ایوان و تالار شاه نشین و در جبهه شمالی تعدادي اتاق و دو حوض خانه دیگر ساخته شده است. این خانه در تاریخ سوم خردادماه 1337 ش. به شماره 2031 به ثبت آثار ملی ایران رسـیده  اسـت . آخـرین  مالـک  شخصی خانه مرحوم بنی کاظمی بوده است. 

اماکن گردشگری