شهر مجازی کاشان

خانه طباطبایی

یکی از زیباترین خانه های کاشان که ملقب به عروس خانه های ایران است، در محله سلطان امیر احمـد  و در جوار زیارتی که محله به نام وی نامیده شده بناشده است. اگرچه معمار ایـن  خانـه  مشـخص  نیسـت ، ولی مالک آن فردی به نام حاج سید جعفر طباطبایی نطنزی از تجار فرش کاشان بوده که خانه به نـام  وی نام بردار شده است. برخی مدت ساخت بنای خانه را ده سال دانسته اند و برخی بر آن اند کـه  خانـه  طـی  سال های ۱۲۵۰ تا ۱۲۵۵ ق. ساخته شده است. البته کتیبه ای در خانه موجود است که تـاریخ  ۱۲۹۸ ق. بـر  روی آن دیده می شود. مساحت تقریبی خانه پیش از تعمیرات جدیـد  ۱۰۰۰ مترمربـع  بـوده  اسـت ، ولـی  اکنون مساحت خانه پس از تجمیع حیاط هـای  گونـاگون  ۴۷۳۰ مترمربـع  ذکرشـده  و شـامل  سـه  بخـش  بیرونی، اندرونی و خدمه است. این خانه شامل ۴۰ اتاق، ۴ حیاط، ۲ حیاط خلوت، ۴ سرداب و ۳ بـادگیر است.

مهم ترین بخش خانه حیاط بیرونی آن است که در اطراف آن چهـار مجموعـه فضـایی تشـکیل شـده  است و از میان آن ها جبهه شرقی حیاط مهم ترین قسمت آن به شمار میرود. بخش اندرونی خانه هـم  درضلع شمالی بنا واقع شده که قسمت زمستانی خانه را تشکیل داده است. بخش خدمه در ضلع غربی خانهواقع شده و علاوه بر حیاط و عمارت، بخش های مطبخ و اسطبل را هم در خـود  جـای داده اسـت . خانـه طباطبایی ازلحاظ گچ بری بسیار نفیس است. طرح ها و نقوش خانه با نظارت صنیع الملک – نقـاش باشـی  دربار ناصری که با سید جعفر نطنزی دوستی صمیمانه ای داشـته  – و بـه  دسـت  شـاگردان  وی بـه  انجـام رسیده است. عنصر تقارن در جزء جزء خانه به وضوح دیده می شود. این خانه در سـال  ۱۳۵۵ بـه  شـماره  ۱۵۰۴ در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسید.