شهر مجازی کاشان

خانه طباطبایی

یکی از زیباترین خانه هاي کاشان که ملقب به عروس خانه هاي ایران است، در محله سلطان امیر احمـد  و در جوار زیارتی که محله به نام وي نامیده شده بناشده است. اگرچه معمار ایـن  خانـه  مشـخص  نیسـت ، ولی مالک آن فردي به نام حاج سید جعفر طباطبایی نطنزي از تجار فرش کاشان بوده که خانه به نـام  وي نام بردار شده است. برخی مدت ساخت بناي خانه را ده سال دانسته اند و برخی بر آن اند کـه  خانـه  طـی  سال هاي 1250 تا 1255 ق. ساخته شده است. البته کتیبه اي در خانه موجود است که تـاریخ  1298 ق. بـر  روي آن دیده می شود. مساحت تقریبی خانه پیش از تعمیرات جدیـد  1000 مترمربـع  بـوده  اسـت ، ولـی  اکنون مساحت خانه پس از تجمیع حیاط هـاي  گونـاگون  4730 مترمربـع  ذکرشـده  و شـامل  سـه  بخـش  بیرونی، اندرونی و خدمه است. این خانه شامل 40 اتاق، 4 حیاط، 2 حیاط خلوت، 4 سرداب و 3 بـادگیر است.

مهم ترین بخش خانه حیاط بیرونی آن است که در اطراف آن چهـار مجموعـه فضـایی تشـکیل شـده  است و از میان آن ها جبهه شرقی حیاط مهم ترین قسمت آن به شمار میرود. بخش اندرونی خانه هـم  درضلع شمالی بنا واقع شده که قسمت زمستانی خانه را تشکیل داده است. بخش خدمه در ضلع غربی خانهواقع شده و علاوه بر حیاط و عمارت، بخش هاي مطبخ و اسطبل را هم در خـود  جـاي داده اسـت . خانـه طباطبایی ازلحاظ گچ بري بسیار نفیس است. طرح ها و نقوش خانه با نظارت صنیع الملک – نقـاش باشـی  دربار ناصري که با سید جعفر نطنزي دوستی صمیمانه اي داشـته  – و بـه  دسـت  شـاگردان  وي بـه  انجـام رسیده است. عنصر تقارن در جزء جزء خانه به وضوح دیده می شود. این خانه در سـال  1355 بـه  شـماره  1504 در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسید. 

اماکن گردشگری