شهر مجازی کاشان

خانه عامری

 خانه عامري ها در حدفاصل محله هاي کوشک صفی و سلطان امیـر  احمـد  واقـع شـده  اسـت . ایـن  خانـه  ازلحاظ مساحت بزرگ ترین خانه تاریخی کشور محسوب می شـود . خانـه  عـامري هـا  نمونـه اي کامـل  و مفصل از یک خانه کویري است که شکوه، آرامش و سـاماندهی  فضـا  را بـه  کمـال  در خـود  جـاي داده و وسعت و ترکیب آن در میان بافت، مؤید عظمت و تناسبات کاخ گونه این بناست. ایـن  مجموعـه  شـامل  هفت حیاط است که چهار حیاط به صورت بیرونی، اندرونی، مهمانخانه و حیاط خدمـه  اسـت  و در سـه  حیاط دیگر بستگان نزدیک صاحب خانه زندگی می کردند. فقدان مطالب مستند پیرامون سابقه تاریخی بنـا  باعث شده تا تاریخ دقیق آن مشخص نباشد. قدمت اولیه خانه به عصر صـفوي  بـازمی گـردد  کـه  پـس  از زلزله 1192 ق. بازسازي شده است؛ بنابراین شالوده بناي خانه کنونی مربوط بـه  عهـد  زندیـه  اسـت  و در دوره قاجار به مرمت و بازسازي آن به دست سهام السـلطنه  عـامري  اقـدام  شـده  اسـت . سـهام السـلطنه  مسئول راه هاي ري تا کرمان بود که خانه عامري دریکی از جنگ ها بـه  دسـت  عبـدالرزاق  خـان  – حـاکم  کاشان – به خاطر دفع محاصره آقا محمدخان به وي اعطا شد. علی رغم مالکیت اولیه سهام السـلطنه ، ایـن  خانه شهرت خود را از فرزند وي، ابراهیم خلیل خان عامري از اعیان و قدرتمندان شهر گرفته اسـت  کـه  در میان برادران خود از نفوذ و اعتبار بیشتري برخوردار بود. یکی از دیگر مالکان خانه هم فـردي  بـه  نـام  حشمت اﷲ خان عامري بوده است. این خانه پیش از تعمیرات و تجمیـع  حیـاط هـا ، بـا  حـدود  4740 یـا  4800 مترمربع مساحت، در زمان ناصرالدین شـاه  سـاخته شـده  اسـت . پـس  از تعمیـرات  و تجمیـع  همـه  حیاط ها مساحت مجموعه حیـاط هـا  8000 مترمربـع  و زیربنـاي  آن 12000 مترمربـع  اسـت . برخـی  هـم  مساحت آن را 9000 مترمربع و زیربنا را 11000 مترمربع دانسته اند. مجموعه این خانه شامل هفت حیـاط  و شصت وپنج اتاق است. این خانه هم داراي سه حیاط مرکـزي  و مشـتمل  بـر  بیرونـی ، درونـی  و خانـه  خدمه است. جلوخان و هشتی و ورودي خانه تقریباً از بین رفته و اکنون بازسازي و به عنوان اقامتگاه سنتی چندستاره تغییر کاربری داده شده است.

اماکن گردشگری