شهر مجازی کاشان

خانه عامری

 خانه عامری ها در حدفاصل محله های کوشک صفی و سلطان امیـر  احمـد  واقـع شـده  اسـت . ایـن  خانـه  ازلحاظ مساحت بزرگ ترین خانه تاریخی کشور محسوب می شـود . خانـه  عـامری هـا  نمونـه ای کامـل  و مفصل از یک خانه کویری است که شکوه، آرامش و سـاماندهی  فضـا  را بـه  کمـال  در خـود  جـای داده و وسعت و ترکیب آن در میان بافت، مؤید عظمت و تناسبات کاخ گونه این بناست. ایـن  مجموعـه  شـامل  هفت حیاط است که چهار حیاط به صورت بیرونی، اندرونی، مهمانخانه و حیاط خدمـه  اسـت  و در سـه  حیاط دیگر بستگان نزدیک صاحب خانه زندگی می کردند. فقدان مطالب مستند پیرامون سابقه تاریخی بنـا  باعث شده تا تاریخ دقیق آن مشخص نباشد. قدمت اولیه خانه به عصر صـفوی  بـازمی گـردد  کـه  پـس  از زلزله ۱۱۹۲ ق. بازسازی شده است؛ بنابراین شالوده بنای خانه کنونی مربوط بـه  عهـد  زندیـه  اسـت  و در دوره قاجار به مرمت و بازسازی آن به دست سهام السـلطنه  عـامری  اقـدام  شـده  اسـت . سـهام السـلطنه  مسئول راه های ری تا کرمان بود که خانه عامری دریکی از جنگ ها بـه  دسـت  عبـدالرزاق  خـان  – حـاکم  کاشان – به خاطر دفع محاصره آقا محمدخان به وی اعطا شد. علی رغم مالکیت اولیه سهام السـلطنه ، ایـن  خانه شهرت خود را از فرزند وی، ابراهیم خلیل خان عامری از اعیان و قدرتمندان شهر گرفته اسـت  کـه  در میان برادران خود از نفوذ و اعتبار بیشتری برخوردار بود. یکی از دیگر مالکان خانه هم فـردی  بـه  نـام  حشمت اﷲ خان عامری بوده است. این خانه پیش از تعمیرات و تجمیـع  حیـاط هـا ، بـا  حـدود  ۴۷۴۰ یـا  ۴۸۰۰ مترمربع مساحت، در زمان ناصرالدین شـاه  سـاخته شـده  اسـت . پـس  از تعمیـرات  و تجمیـع  همـه  حیاط ها مساحت مجموعه حیـاط هـا  ۸۰۰۰ مترمربـع  و زیربنـای  آن ۱۲۰۰۰ مترمربـع  اسـت . برخـی  هـم  مساحت آن را ۹۰۰۰ مترمربع و زیربنا را ۱۱۰۰۰ مترمربع دانسته اند. مجموعه این خانه شامل هفت حیـاط  و شصت وپنج اتاق است. این خانه هم دارای سه حیاط مرکـزی  و مشـتمل  بـر  بیرونـی ، درونـی  و خانـه  خدمه است. جلوخان و هشتی و ورودی خانه تقریباً از بین رفته و اکنون بازسازی و به عنوان اقامتگاه سنتی چندستاره تغییر کاربری داده شده است.