شهر مجازی کاشان

خانه عباسیان

این خانه نیز که در محله سلطان امیر احمد قرار دارد، ازجمله بناهایی است که طراحـی  منحصـربه  فـردي  دارد. زمین خانه ناقص (در اصطلاح معماران قناس) بوده، ولی معمار بنا با هنرمندي تمام به وسیله حالـت  تقارنی که بین قسمت هاي این خانه و خانـه  مجـاور  آن ایجـاد  کـرده ، حالـت  قناسـی  خانـه  را بامهـارت  هرچه تمام تر به جاذبه و زیبایی تبدیل کرده است. خانه عباسیان در حـدود  سـال 1245 قمـري  بـه وسـیله  پدربزرگ آیت اﷲ سید محمد علوي (د.1322 ش.) ساخته شد و چند سال بعد، محمدابراهیم تاجر کاشـی  پدر آیت اﷲ علوي مجموعه مزبور را توسعه داد. پس از فوت سید ابراهیم تاجر مجموعه مـذکور  در ارث قرار گرفت و به مرور خانه هاي مجموعه از یکدیگر جدا شد و سه خانه به نام هـاي  مسـعودي ، حقـانی  و تقوي سهم الارث آیت اﷲ علوي شدند. به این ترتیب، خانه  مسعودي به  عنـوان  انـدرونی ، خانـه  تقـوي  کـه  به صورت باغ بوده محـل  اقامـه  نمـاز  جماعـت  و خانـه  حقـانی  محـل  تـدریس  وي شـد . بـا  توجـه  بـه  محدودیت هاي دوره رضاشاه براي تدریس طلاب دینی، آیت اﷲ علـوي  حیـاط  خانـه  را بـه  حـوزه  درس خود اختصاص داده و این مکان مدرس وي شده است. در اواخر قاجار بخش بیرونی خانـه  بـه  یکـی  از تاجران معروف کاشان به نام عباسیان به قیمت هزار تومان فروخته شده که به دلیل بـالا  بـودن  قیمـت  د ر آن زمان تا مدت ها نقل محافل شهر بوده و این امر باعث شده تا کم کـم  کـل  مجموعـه  بـه  نـام  عباسـیان  شناخته شود. خانه عباسیان در سال 1377 ش. به شماره 2020 در فهرست آثار تاریخی ایـران  ثبـت  شـد .

مساحت زمین خانه حدود 5000 مترمربع و زیربناي آن 7000 مترمربع است؛ زیرا بنا در 4 طبقه سـرداب ، همکف، بالا و بهارخواب ساخته شده است. در سال 1374 ش. با تلاش هیئت امناي مرمت و بازسـازي  و با کمک مالی وزارت معادن و فلزات وقت و وزیر وقت حسین محلوجی و با همکاري شهرداري و اداره میراث کاشان چهار واحد از پنج باب خانه خریداري شد و بخـش  هـاي  مهمـی  از آن بـه  بهتـرین  شـکل  ممکن تعمیر شد. این امر در مورد دیگر خانه هاي تاریخی کاشان هم انجام شده است. این خانه هم از سه بخش  بیرونی، اندرونی و خدمه تشکیل شده است. مجموعه عباسیان به صـورت  گـودال باغچـه  سـاخته  و بخش هاي مختلفی را در خود جاي داده است. معمار این خانه که فردي ناشناس است، سعی کـرده  تـا  در حداقل فضاي موجود ترکیبی پیچیده از عناصر مختلف معماري را در طبقات دوگانه و سه گانه گـردآوري کند. توجه به طبقات به عنوان عنصري کمال بخش بـیش  از هـر سـاختمان  دیگـري  در کاشـان ، در خانـه عباسیان جلوه یافته است. به این ترتیب تعدد فضاهاي این خانه با هیچ یک از خانه هاي دیگـر  قابـل  قیـاس  نیست. ضمن اینکه فضاهاي آن نیز تا حدودي با سایر خانه ها متفاوت است. عناصر مختلف خانه به طـور  کامل و شاید بی نظیري در سازگاري کامل با شرایط اقلیمی کاشان ساخته شده اند. این خانه از جهت انـواع  تزیینات ازجمله گچ بري، نقاشی، رسمی بنـدي ، یـزدي  بنـدي ، مقـرنس  و گـره  سـازي  در اوج زیبـایی  و ظرافت است. خانه عباسیان در تاریخ ششم خردادماه 1377 ش. به شماره 2020 در فهرست آثار تـاریخی  ملی کشور ثبت شده است. 

اماکن گردشگری