شهر مجازی کاشان

خانه عباسیان

این خانه نیز که در محله سلطان امیر احمد قرار دارد، ازجمله بناهایی است که طراحـی  منحصـربه  فـردی  دارد. زمین خانه ناقص (در اصطلاح معماران قناس) بوده، ولی معمار بنا با هنرمندی تمام به وسیله حالـت  تقارنی که بین قسمت های این خانه و خانـه  مجـاور  آن ایجـاد  کـرده ، حالـت  قناسـی  خانـه  را بامهـارت  هرچه تمام تر به جاذبه و زیبایی تبدیل کرده است. خانه عباسیان در حـدود  سـال ۱۲۴۵ قمـری  بـه وسـیله  پدربزرگ آیت اﷲ سید محمد علوی (د.۱۳۲۲ ش.) ساخته شد و چند سال بعد، محمدابراهیم تاجر کاشـی  پدر آیت اﷲ علوی مجموعه مزبور را توسعه داد. پس از فوت سید ابراهیم تاجر مجموعه مـذکور  در ارث قرار گرفت و به مرور خانه های مجموعه از یکدیگر جدا شد و سه خانه به نام هـای  مسـعودی ، حقـانی  و تقوی سهم الارث آیت اﷲ علوی شدند. به این ترتیب، خانه  مسعودی به  عنـوان  انـدرونی ، خانـه  تقـوی  کـه  به صورت باغ بوده محـل  اقامـه  نمـاز  جماعـت  و خانـه  حقـانی  محـل  تـدریس  وی شـد . بـا  توجـه  بـه  محدودیت های دوره رضاشاه برای تدریس طلاب دینی، آیت اﷲ علـوی  حیـاط  خانـه  را بـه  حـوزه  درس خود اختصاص داده و این مکان مدرس وی شده است. در اواخر قاجار بخش بیرونی خانـه  بـه  یکـی  از تاجران معروف کاشان به نام عباسیان به قیمت هزار تومان فروخته شده که به دلیل بـالا  بـودن  قیمـت  د ر آن زمان تا مدت ها نقل محافل شهر بوده و این امر باعث شده تا کم کـم  کـل  مجموعـه  بـه  نـام  عباسـیان  شناخته شود. خانه عباسیان در سال ۱۳۷۷ ش. به شماره ۲۰۲۰ در فهرست آثار تاریخی ایـران  ثبـت  شـد .

مساحت زمین خانه حدود ۵۰۰۰ مترمربع و زیربنای آن ۷۰۰۰ مترمربع است؛ زیرا بنا در ۴ طبقه سـرداب ، همکف، بالا و بهارخواب ساخته شده است. در سال ۱۳۷۴ ش. با تلاش هیئت امنای مرمت و بازسـازی  و با کمک مالی وزارت معادن و فلزات وقت و وزیر وقت حسین محلوجی و با همکاری شهرداری و اداره میراث کاشان چهار واحد از پنج باب خانه خریداری شد و بخـش  هـای  مهمـی  از آن بـه  بهتـرین  شـکل  ممکن تعمیر شد. این امر در مورد دیگر خانه های تاریخی کاشان هم انجام شده است. این خانه هم از سه بخش  بیرونی، اندرونی و خدمه تشکیل شده است. مجموعه عباسیان به صـورت  گـودال باغچـه  سـاخته  و بخش های مختلفی را در خود جای داده است. معمار این خانه که فردی ناشناس است، سعی کـرده  تـا  در حداقل فضای موجود ترکیبی پیچیده از عناصر مختلف معماری را در طبقات دوگانه و سه گانه گـردآوری کند. توجه به طبقات به عنوان عنصری کمال بخش بـیش  از هـر سـاختمان  دیگـری  در کاشـان ، در خانـه عباسیان جلوه یافته است. به این ترتیب تعدد فضاهای این خانه با هیچ یک از خانه های دیگـر  قابـل  قیـاس  نیست. ضمن اینکه فضاهای آن نیز تا حدودی با سایر خانه ها متفاوت است. عناصر مختلف خانه به طـور  کامل و شاید بی نظیری در سازگاری کامل با شرایط اقلیمی کاشان ساخته شده اند. این خانه از جهت انـواع  تزیینات ازجمله گچ بری، نقاشی، رسمی بنـدی ، یـزدی  بنـدی ، مقـرنس  و گـره  سـازی  در اوج زیبـایی  و ظرافت است. خانه عباسیان در تاریخ ششم خردادماه ۱۳۷۷ ش. به شماره ۲۰۲۰ در فهرست آثار تـاریخی  ملی کشور ثبت شده است.