شهر مجازی کاشان

خانه عبدالرزاق

خانه تاریخی منتسب به “عبدالرزاق خان” متعلق به دوران زندیه با مساحت 3600 مترمربع در دوطبقه در محله پامنار کاشان در نزدیک مسجد آقابزرگ با داشتن ویژگی های معماری و تزیینات گچ بری و نقاشی منحصربفرد نیازمند توجه جدی برای احیا و بازسازی است.

این خانه در کنار آب انبار عبدالرزاق خان واقع و به نام وی شهرت دارد اما هنوز سند یا مدرک محکمی برای انتساب این خانه به عبدالرزاق خان پیدا نشده است. درصورت اثبات انتساب این خانه به عبدالرزاق که محل حکومت وی در دوره زندیه نیز بوده ، این خانه را باید قدیمی ترین و مهمترین خانه و الگوی خانه های تاریخی کاشان دانست.

 عبدالرزاق خان حاکم کاشان در دوران زندیه و اوایل قاجاری بود که بعد از زلزله ویرانگر 1192 هجری قمری در این شهر نسبت به بازسازی کاشان و ساخت بناهای های عام المنفعه همت گماشته و حتی با درایت و هوشمندی وی کاشان از هجوم آغامحمدخان قاجار در امان مانده است.

در سالیان اخیر بخش های زیادی از این بنای ارزشمند از جمله شاه‌نشین ضلع غربی تخریب شده و یا به طور مستمر مورد غارت سودجویان قرار دارد، چنان که هر روز بخش های مختلف آن کند و کاو و تخریب می شود.

این خانه اکنون در تملک وزارت مسکن و شهرسازی است و شهرداری کاشان بدنبال تملک این بنا و احیای آن می باشد که این اقدام ارزنده می تواند به نجات و احیای قدیمی ترین خانه تاریخی کاشان بیانجامد.

اماکن گردشگری