شهر مجازی کاشان

رضا عباسی

رضا عباسی (درگذشته ۱۰۴۴) مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی، استاد بنام خطـاطی  و مینیـاتور  و فرزند مولانا علی اصغر کاشی است. 

مراوده های سیاسی و بازرگانی با کشورهای اروپا، در زمـان  شـاه  عبـاس ، موجـب  رواج نقاشـی هـای  ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوی با دربـار  هنرپـرور  و بـا  شـکوه  جهـانگیر  پادشـاه  گورکانی یا مغولی هند از یک سو و با دربار امپراتوری عثمانی در دیگر سو نیز سبب دیگری برای توجـه  به هنرمندان در این زمان بود. در این میان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشـان  اصـفهان  گردیـد .

شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد. 

ساختن بناهای متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، گونه ای تازه از نقاشـی  را بـه  وجـود  آورد.

پیش از آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر کـردن  کتاب های خطی می پرداختند؛ اما در این دوره نقاشی بـر  روی دیوارهـا  و کشـیدن  تصـاویر  بـزرگ  بـرای  تزیین بناها مرسوم گردید. 

رضاعباسی در فاصله سال های ۱۶۳۹ -۱۶۱۸ پرده های نقاشی بسیار آفرید که در آن ها بـه  جـای  انبـوه  درباریان، تنها صورت یک یا دو آدمی زیبا نقش می شد. در این تصویرها رنگ آمیزی لباس و صـورت  و تزیینات و تجملات صحنه درخششی چشم گیر دارد؛ اما مهارت رضاعباسی که بیشتر به نقاشی سیاه قلـم  تمایل داشت، در تصویر طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادی بود. از دیگر آثـار  بـاقی  مانـده  از وی می توان به طراحی کاشی های سقف و زیر گنبد عظیم مسجد شاه اصفهان اشاره کرد.