شهر مجازی کاشان

رضا عباسی

رضا عباسی (درگذشته 1044) مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوي، استاد بنام خطـاطی  و مینیـاتور  و فرزند مولانا علی اصغر کاشی است. 

مراوده هاي سیاسی و بازرگانی با کشورهاي اروپا، در زمـان  شـاه  عبـاس ، موجـب  رواج نقاشـی هـاي  ایتالیایی در بازار اصفهان شده بود. رقابت دربار صفوي با دربـار  هنرپـرور  و بـا  شـکوه  جهـانگیر  پادشـاه  گورکانی یا مغولی هند از یک سو و با دربار امپراتوري عثمانی در دیگر سو نیز سبب دیگري براي توجـه  به هنرمندان در این زمان بود. در این میان آقا رضا نامی سرآمد همه هنرمندان و نقاشـان  اصـفهان  گردیـد .

شاه عباس او را به خود منسوب کرد و از آن پس به نام رضا عباسی مشهور شد. 

ساختن بناهاي متعدد در زمان شاه عباس اول در اصفهان، گونه اي تازه از نقاشـی  را بـه  وجـود  آورد.

پیش از آن در زمان شاه اسماعیل و شاه طهماسب، نقاشان بزرگ چون کمال الدین بهزاد به تصویر کـردن  کتاب هاي خطی می پرداختند؛ اما در این دوره نقاشی بـر  روي دیوارهـا  و کشـیدن  تصـاویر  بـزرگ  بـراي  تزیین بناها مرسوم گردید. 

رضاعباسی در فاصله سال هاي 1639 -1618 پرده هاي نقاشی بسیار آفرید که در آن ها بـه  جـاي  انبـوه  درباریان، تنها صورت یک یا دو آدمی زیبا نقش می شد. در این تصویرها رنگ آمیزي لباس و صـورت  و تزیینات و تجملات صحنه درخششی چشم گیر دارد؛ اما مهارت رضاعباسی که بیشتر به نقاشی سیاه قلـم  تمایل داشت، در تصویر طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادي بود. از دیگر آثـار  بـاقی  مانـده  از وي می توان به طراحی کاشی هاي سقف و زیر گنبد عظیم مسجد شاه اصفهان اشاره کرد. 

اماکن گردشگری