شهر مجازی کاشان

سهراب سپهری

سهراب سپهری در ۱۵ مهرماه ۱۳۰۷ در کاشان بـه  دنیـا  آمـد . پـدربزرگش  میـرزا  نصـراﷲ  خـان  سـپهری  نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسداﷲ و مادرش ماه جبین نام داشتند که هر دو اهل هنـر  و شعر بودند.

دوره ابتــدایی را در کاشــان گذرانــد و پــس از فــارغ التحصــیلی در خــرداد ۱۳۲۲ در دوره دوســاله دانش سرای مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور ۱۳۲۷ در امتحانات ششـم  ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خـود  را دریافـت  کـرد . سـپس  بـه  تهـران  آمـد  و در دانشـکده  هنرهای به تحصیل پرداخت و هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از ۸ مـاه  اسـتعفا  داد. سپهری در سال ۱۳۳۰ نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشـر    کـرد . در سـال  ۱۳۳۲ از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعـ ۀ شـعر  خـود  را بـا  عنـوان  زنـدگی خواب ها منتشر کرد. در آذر ۱۳۳۳ در اداره کل هنرهای زیبا (فرهنگ و هنر) در قسمت  مـوزه هـا  شـروع  به کار کرد و در هنرستان های هنرهای زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرقزمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی بـه  هندوسـتان ، پاکسـتان ، افغانسـتان ،ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و ترجمه هایی از شعرهای کهن چینی و ژاپنـی  انجـام  داد.

در مرداد ۱۳۳۶ از راه زمینی به کشورهای اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفـت . ضـمناً  در مدرسـه  هنرهای زیبای پاریس در رشته لیتوگرافی  نام نویسی کرد.

وی همچنین کارهای هنری خود را در نمایشـگاه  هـا  بـه  معـرض  نمـایش                 مـی گذاشـت . حضـور  در نمایشگاه های نقاشی همچنان تا پایان عمر وی ادامه داشت. سهراب سپهری مدتی در اداره کل اطلاعـات  وزارت کشاورزی با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصری در سال ۱۳۳۷ مشغول به کار شـد . از مهـر  ۱۳۴۰ نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهای تزیینی تهران نمود. در سال ۱۳۴۱ از کلیه مشـاغل  دولتـی  به کلی کناره گیری کرد. پس از این سهراب با حضور فعال تر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتری آفریـد  و راه خـویش  را پی دا کـرد . وی با سفر بـه  کشورهای مختلـف  ضمن آشنایی بـا  فرهنگ و هنرشان نمایشگاه های بیشتری را برگزار نمود.

مهمترین اثر سپهری هشت کتاب است که در آن هفت دفتر از اشعارش که به سبک نیمـایی  یـا  شـعر  نو است منتشر شده است. این دفترها که پیشتر به صورت تکی منتشر شده است عبارتند از؛ مرگ رنـگ ، زندگی خواب ها، آوار افتاب، شرق اندوه، صدای پای آب، مسافر، حجم سبز، مـا  هـیچ ، مـا  نگـاه  کـه  بـه  شدت مورد توجه قرار گرفته و سپهری را به یکی از پر طرفدارترین و تاثیرگذارترین شـاعر  ایرانـی  بـدل  کرده است. شعر سپهری به چندین زبان مختلف ترجمه شده است. همچنین کتاب اتاق آبی اثـری  منثـور  از سپهری است که پس از مرگش در سال منتشر شد.

سهراب هنرمندی جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بـود  کـه  دیـدگاه  انسـان  مدارانـه  اش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وی همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بوده اند. نگـاه  سـپهری  به خدا، جهان، طبیعت و انسان از تجارب معنوی و عرفانی حکایت دارد. وی انسـان  را بـه  درک عمیقتـر  هستی، زندگی معنوی و صلح آمیز فرامی خواند. بیان وی از طرفی لطیـف  و ملمـوس  و از طـرف  دیگـر  دربردارنده نماد و اسطوره ها و تعالیم دینی و اخلاقی شرق و غرب است که سپهری خود آنهـا  را تجربـه  کرده و برای انسان امروز به ارمغان گذاشته است. این نگاه همچنین در هنر نقاشی وی نیز متجلـی  اسـت .