شهر مجازی کاشان

سهراب سپهری

سهراب سپهري در 15 مهرماه 1307 در کاشان بـه  دنیـا  آمـد . پـدربزرگش  میـرزا  نصـراﷲ  خـان  سـپهري  نخستین رئیس تلگراف خانه کاشان بود. پدرش اسداﷲ و مادرش ماه جبین نام داشتند که هر دو اهل هنـر  و شعر بودند.

دوره ابتــدایی را در کاشــان گذرانــد و پــس از فــارغ التحصــیلی در خــرداد 1322 در دوره دوســاله دانش سراي مقدماتی پسران به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد. در شهریور 1327 در امتحانات ششـم  ادبی شرکت نمود و دیپلم دوره دبیرستان خـود  را دریافـت  کـرد . سـپس  بـه  تهـران  آمـد  و در دانشـکده  هنرهاي به تحصیل پرداخت و هم زمان به استخدام شرکت نفت در تهران درآمد که پس از 8 مـاه  اسـتعفا  داد. سپهري در سال 1330 نخستین مجموعه شعر نیمایی خود را به نام مرگ رنگ منتشـر    کـرد . در سـال  1332 از دانشکده هنرهاي زیبا فارغ التحصیل شد و نشان درجه اول علمی را دریافت کرد. در همین سال در چند نمایشگاه نقاشی در تهران شرکت نمود و نیز دومین مجموعـ ۀ شـعر  خـود  را بـا  عنـوان  زنـدگی خواب ها منتشر کرد. در آذر 1333 در اداره کل هنرهاي زیبا (فرهنگ و هنر) در قسمت  مـوزه هـا  شـروع  به کار کرد و در هنرستان هاي هنرهاي زیبا نیز به تدریس می پرداخت.

سهراب به فرهنگ مشرقزمین علاقه خاصی داشت و سفرهایی بـه  هندوسـتان ، پاکسـتان ، افغانسـتان ،ژاپن و چین داشت. مدتی در ژاپن زندگی کرد و ترجمه هایی از شعرهاي کهن چینی و ژاپنـی  انجـام  داد.

در مرداد 1336 از راه زمینی به کشورهاي اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفـت . ضـمناً  در مدرسـه  هنرهاي زیباي پاریس در رشته لیتوگرافی  نام نویسی کرد.

وي همچنین کارهاي هنري خود را در نمایشـگاه  هـا  بـه  معـرض  نمـایش                 مـی گذاشـت . حضـور  در نمایشگاه هاي نقاشی همچنان تا پایان عمر وي ادامه داشت. سهراب سپهري مدتی در اداره کل اطلاعـات  وزارت کشاورزي با سمت سرپرست سازمان سمعی و بصري در سال 1337 مشغول به کار شـد . از مهـر  1340 نیز شروع به تدریس در هنرکده هنرهاي تزیینی تهران نمود. در سال 1341 از کلیه مشـاغل  دولتـی  به کلی کناره گیري کرد. پس از این سهراب با حضور فعال تر در زمینه شعر و نقاشی آثار بیشتري آفریـد  و راه خـویش  را پی دا کـرد . وي با سفر بـه  کشورهاي مختلـف  ضمن آشنایی بـا  فرهنگ و هنرشان نمایشگاه هاي بیشتري را برگزار نمود.

مهمترین اثر سپهري هشت کتاب است که در آن هفت دفتر از اشعارش که به سبک نیمـایی  یـا  شـعر  نو است منتشر شده است. این دفترها که پیشتر به صورت تکی منتشر شده است عبارتند از؛ مرگ رنـگ ، زندگی خواب ها، آوار افتاب، شرق اندوه، صداي پاي آب، مسافر، حجم سبز، مـا  هـیچ ، مـا  نگـاه  کـه  بـه  شدت مورد توجه قرار گرفته و سپهري را به یکی از پر طرفدارترین و تاثیرگذارترین شـاعر  ایرانـی  بـدل  کرده است. شعر سپهري به چندین زبان مختلف ترجمه شده است. همچنین کتاب اتاق آبی اثـري  منثـور  از سپهري است که پس از مرگش در سال منتشر شد.

سهراب هنرمندي جستجوگر، تنها، کمال طلب، فروتن و خجول بـود  کـه  دیـدگاه  انسـان  مدارانـه  اش بسیار گسترده و فراگیر بود. از این رو آثار وي همیشه با نقد و بررسی هایی همراه بوده اند. نگـاه  سـپهري  به خدا، جهان، طبیعت و انسان از تجارب معنوي و عرفانی حکایت دارد. وي انسـان  را بـه  درك عمیقتـر  هستی، زندگی معنوي و صلح آمیز فرامی خواند. بیان وي از طرفی لطیـف  و ملمـوس  و از طـرف  دیگـر  دربردارنده نماد و اسطوره ها و تعالیم دینی و اخلاقی شرق و غرب است که سپهري خود آنهـا  را تجربـه  کرده و براي انسان امروز به ارمغان گذاشته است. این نگاه همچنین در هنر نقاشی وي نیز متجلـی  اسـت .

اماکن گردشگری