شهر مجازی کاشان

سیلک

محوطه پیش ازتاریخی سیلک که با شماره 38 ثبـت  آثـار  تـاریخی  و ملـی  شـده  اسـت  در حـدود  چهـار  کیلومتري جنوب میدان امام حسین (ع) (میدان فین سابق) کاشان و در سمت راسـت  بولـواري  کـه  ایـن  میدان را به باغ فین وصل می کند (خیابان امیرکبیر) واقع شده است. این محوطه پیش ازتاریخی از دو تپـه  و دو گورستان تشکیل شده است. امروزه بر روي بقایـاي  گورسـتان  »الـف « کـه  در حـدود  دویسـت  متـري  جنوب تپه جنوبی و با آثاري با قدمتی حـدود  3500 سـال  واقـع شـده  بـود ، بلـوار  بیسـت وچهـار  متـري  امیرالمؤمنین کشیده شده و گورستان »ب« نیز با آثاري با قدمت حدود سه هـزار  سـال  سرنوشـت  بهتـري  پیداکرده و تبدیل به باغ انار و گل شده است.

سیلک براي باستان شناسی ایران نقش تعیین کننده و اساسی دارد. اولین کاوش هـاي  باسـتان شناسـی  در این تپه به سال 1312 خورشید (1932 م) توسط رمن گیرشمن فرانسوي انجام شد. تا پـیش  از آن اسـاس  کلیه اطلاعات گاه نگاري پیش ازتاریخ ایران و ازجمله پیش ازتاریخ فلات مرکزي بررسی هاي سطحی بـود  که در جنوب غرب ایران و حفارهاي تپه شوش و چند تپه دیگر نزدیک آن انجـام گرفتـه  بـود . بـا  انتشـار  گزارش حفاري هاي سیلک که مطابق با معیارها و موازین علمی آن زمان صـورت  گرفتـه  بـود ، مطالعـات  باستان شناسی در ایران، به ویژه مسائل مربوط بـه  گـاه  نگـاري  ادوار فرهنگـی  پـیش ازتـاریخ  وارد مرحلـه  جدیدي شد.

محوطه پیش ازتاریخی سیلک در دامنه شمالی کوهستان کـرکس  و بـر  بـالاي  مخـروط  افکنـه  اي کـه  دشت کاشان قسمت هاي شمالی آن را تشکیل می دهد واقع شده است. ارتفاع محوطه از سـطح  دریـا  950 متر است و حدود 480000 مترمربع (48 هکتـار ) وسـعت  دارد. بـر  اسـاس  نقشـه اي کـه  در سـال  1380 تهیه شده است طول شمالی  – جنوبی محوطه 950 متر و عرض شرقی – غربی آن 520 متـر  اسـت . سـطح  امروزه دشت در جنوب تپه جنوبی 950 متر و در جنوب تپه شمالی 944 متر بـالاتر  از سـوي  دریـا  قـرار  دارد در حال حاضر فاصله بلندترین نقطه تپه جنوبی واقع در بالاترین زیگورات سیلک (94/967 متـر ) و بلندترین نقطه تپه شمالی واقع در رأس «برجک» (02/952 متر) حدود 500 متر است. در پایـان  پنجمـین  فصل پژوهش هاي میدانی »طرح بازنگري سیلک« سطح خاك بکر در تپه شـمالی  نیـز  مشـخص  گردیـد .

سطح خاك بکر در تپه جنوبی 71/946 متر و در تپه شمالی 59/937 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده انـد . 

در سال 1312 خورشیدي رومن گیرشمن، باستان شناس اوکراینـی  الاصـل  فرانسـوي ، کـاوش  در تپـه  جنوبی را آغاز کرد و در سال بعد ادامه داد. گیرشمن پس از یک وقفه سه ساله مجـدداً  در سـال  1316 بـه   سیلک آمد و علاوه بر ادامه کاوش ها در تپه جنوبی، در تپه شمالی و در دو گورسـتان  »الـف « و »ب« نیـز  حفاري هاي خود را پیگیري کرد. تپه هاي سیلک شمالی و جنوبی کاشان در دهه 1380 خورشیدي توسـط  دو گروه بین المللی، ابتدا گروهی به سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادي تحت عنوان »طرح بـازنگري  سیلک« که نتایج آن به طور مفصل در مجلدات مختلف منتشر شد. سپس تپه شـمالی  توسـط  گروهـی  بـه رهبري حسن فاضلی مورد کاوش قرار گرفت. 

گیرشمن موفق شده بود در حدود 70 سال پیش شـش  دوره فرهنگـی  متمـایز  را در محوطـه  سـیلک  شناسایی و معرفی نماید که کم وبیش این تحقیقات در پژوهش هاي بعدي نیـز  مـورد  تأییـد  قرارگرفتـه  و تکمیل شد.

اماکن گردشگری