شهر مجازی کاشان

سیلک

محوطه پیش ازتاریخی سیلک که با شماره ۳۸ ثبـت  آثـار  تـاریخی  و ملـی  شـده  اسـت  در حـدود  چهـار  کیلومتری جنوب میدان امام حسین (ع) (میدان فین سابق) کاشان و در سمت راسـت  بولـواری  کـه  ایـن  میدان را به باغ فین وصل می کند (خیابان امیرکبیر) واقع شده است. این محوطه پیش ازتاریخی از دو تپـه  و دو گورستان تشکیل شده است. امروزه بر روی بقایـای  گورسـتان  »الـف « کـه  در حـدود  دویسـت  متـری  جنوب تپه جنوبی و با آثاری با قدمتی حـدود  ۳۵۰۰ سـال  واقـع شـده  بـود ، بلـوار  بیسـت وچهـار  متـری  امیرالمؤمنین کشیده شده و گورستان »ب« نیز با آثاری با قدمت حدود سه هـزار  سـال  سرنوشـت  بهتـری  پیداکرده و تبدیل به باغ انار و گل شده است.

سیلک برای باستان شناسی ایران نقش تعیین کننده و اساسی دارد. اولین کاوش هـای  باسـتان شناسـی  در این تپه به سال ۱۳۱۲ خورشید (۱۹۳۲ م) توسط رمن گیرشمن فرانسوی انجام شد. تا پـیش  از آن اسـاس  کلیه اطلاعات گاه نگاری پیش ازتاریخ ایران و ازجمله پیش ازتاریخ فلات مرکزی بررسی های سطحی بـود  که در جنوب غرب ایران و حفارهای تپه شوش و چند تپه دیگر نزدیک آن انجـام گرفتـه  بـود . بـا  انتشـار  گزارش حفاری های سیلک که مطابق با معیارها و موازین علمی آن زمان صـورت  گرفتـه  بـود ، مطالعـات  باستان شناسی در ایران، به ویژه مسائل مربوط بـه  گـاه  نگـاری  ادوار فرهنگـی  پـیش ازتـاریخ  وارد مرحلـه  جدیدی شد.

محوطه پیش ازتاریخی سیلک در دامنه شمالی کوهستان کـرکس  و بـر  بـالای  مخـروط  افکنـه  ای کـه  دشت کاشان قسمت های شمالی آن را تشکیل می دهد واقع شده است. ارتفاع محوطه از سـطح  دریـا  ۹۵۰ متر است و حدود ۴۸۰۰۰۰ مترمربع (۴۸ هکتـار ) وسـعت  دارد. بـر  اسـاس  نقشـه ای کـه  در سـال  ۱۳۸۰ تهیه شده است طول شمالی  – جنوبی محوطه ۹۵۰ متر و عرض شرقی – غربی آن ۵۲۰ متـر  اسـت . سـطح  امروزه دشت در جنوب تپه جنوبی ۹۵۰ متر و در جنوب تپه شمالی ۹۴۴ متر بـالاتر  از سـوی  دریـا  قـرار  دارد در حال حاضر فاصله بلندترین نقطه تپه جنوبی واقع در بالاترین زیگورات سیلک (۹۴/۹۶۷ متـر ) و بلندترین نقطه تپه شمالی واقع در رأس «برجک» (۰۲/۹۵۲ متر) حدود ۵۰۰ متر است. در پایـان  پنجمـین  فصل پژوهش های میدانی »طرح بازنگری سیلک« سطح خاک بکر در تپه شـمالی  نیـز  مشـخص  گردیـد .

سطح خاک بکر در تپه جنوبی ۷۱/۹۴۶ متر و در تپه شمالی ۵۹/۹۳۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شده انـد . 

در سال ۱۳۱۲ خورشیدی رومن گیرشمن، باستان شناس اوکراینـی  الاصـل  فرانسـوی ، کـاوش  در تپـه  جنوبی را آغاز کرد و در سال بعد ادامه داد. گیرشمن پس از یک وقفه سه ساله مجـدداً  در سـال  ۱۳۱۶ بـه   سیلک آمد و علاوه بر ادامه کاوش ها در تپه جنوبی، در تپه شمالی و در دو گورسـتان  »الـف « و »ب« نیـز  حفاری های خود را پیگیری کرد. تپه های سیلک شمالی و جنوبی کاشان در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی توسـط  دو گروه بین المللی، ابتدا گروهی به سرپرستی دکتر صادق ملک شهمیرزادی تحت عنوان »طرح بـازنگری  سیلک« که نتایج آن به طور مفصل در مجلدات مختلف منتشر شد. سپس تپه شـمالی  توسـط  گروهـی  بـه رهبری حسن فاضلی مورد کاوش قرار گرفت. 

گیرشمن موفق شده بود در حدود ۷۰ سال پیش شـش  دوره فرهنگـی  متمـایز  را در محوطـه  سـیلک  شناسایی و معرفی نماید که کم وبیش این تحقیقات در پژوهش های بعدی نیـز  مـورد  تأییـد  قرارگرفتـه  و تکمیل شد.