شهر مجازی کاشان

زیارتگاه امامزاده ابراهیم

 بناي این بقعه که اکنون در خیابان امیرکبیر کاشان واقع است، یکی از زیباترین آثار دوره قاجار بـه  شـمار  می رود. بناي این بقعه که بین دو صحن واقع شده، شامل حرم، ایـوان  شـمالی ، گنبـد ، گلدسـته  و صـحن جنوبی است که به سبک چهار ایوانی ساخته شده است. تا اواخر دوره قاجار بنـاي  اصـلی  زیـارت ، بقعـه کوچکی معروف به »تربه« بوده که در این زمان خانمی به نام خاله بیگم با جمع آوري اعانات، هزینه ایـن  بناي عظیم و رفیع را فراهم کرده است. این بنا در گذشته موردتوجه جهانگردان بسیاري قرارگرفته اسـت  و امروزه نیز موردتوجه گردشگران است. آنچه از ظواهر بناي بقعه شاهزاده ابراهیم می توان دریافـت  ایـن  است که بخش هایی از آن الحاقی است و به مرورزمان دست کاري هایی در آن به وجود آمده است. عمـده  تزیینات بنا ازجمله آینه کاري، گچ بري و نقاشی هاي بنا در سال 1308 ق. به دسـتور  حـاکم  وقـت  کاشـان  محمدحسن خان معروف به انیس الدوله انجام شده اسـت . شـرح  تعمیـرات  و مـاده  تـاریخ  ایـن  تعمیـر  و تزیینات، در لوحه بالاي درگاه حرم طی اشعاري ذکرشده اسـت . در کنـار  بقعـه  امـامزاده ، آب انبـاري  نیـز  ساخته شده است. این بقعـه  در یـازدهم  بهمـن  1334 ش.بـه  شـماره  401 در فهرسـت  آثـار  ملـی  ایـران  قرارگرفته است. 

اماکن گردشگری