شهر مجازی کاشان

زیارتگاه امامزاده ابراهیم

 بنای این بقعه که اکنون در خیابان امیرکبیر کاشان واقع است، یکی از زیباترین آثار دوره قاجار بـه  شـمار  می رود. بنای این بقعه که بین دو صحن واقع شده، شامل حرم، ایـوان  شـمالی ، گنبـد ، گلدسـته  و صـحن جنوبی است که به سبک چهار ایوانی ساخته شده است. تا اواخر دوره قاجار بنـای  اصـلی  زیـارت ، بقعـه کوچکی معروف به »تربه« بوده که در این زمان خانمی به نام خاله بیگم با جمع آوری اعانات، هزینه ایـن  بنای عظیم و رفیع را فراهم کرده است. این بنا در گذشته موردتوجه جهانگردان بسیاری قرارگرفته اسـت  و امروزه نیز موردتوجه گردشگران است. آنچه از ظواهر بنای بقعه شاهزاده ابراهیم می توان دریافـت  ایـن  است که بخش هایی از آن الحاقی است و به مرورزمان دست کاری هایی در آن به وجود آمده است. عمـده  تزیینات بنا ازجمله آینه کاری، گچ بری و نقاشی های بنا در سال ۱۳۰۸ ق. به دسـتور  حـاکم  وقـت  کاشـان  محمدحسن خان معروف به انیس الدوله انجام شده اسـت . شـرح  تعمیـرات  و مـاده  تـاریخ  ایـن  تعمیـر  و تزیینات، در لوحه بالای درگاه حرم طی اشعاری ذکرشده اسـت . در کنـار  بقعـه  امـامزاده ، آب انبـاری  نیـز  ساخته شده است. این بقعـه  در یـازدهم  بهمـن  ۱۳۳۴ ش.بـه  شـماره  ۴۰۱ در فهرسـت  آثـار  ملـی  ایـران  قرارگرفته است.