شهر مجازی کاشان

شاه یلان

بقعه شاهزاده سلیمان که اهالی کاشان به آن شایلمو šâyalmu می گویند در راسته بازار گذر نـو  واقـع شـده  است. تعلیقات این بقعۀ محقر عبارت اند: از شبستان، گنبد مخروطى شکل کاشی کاري شـده    فیـروزه اى و ضریح چوبى گره چین شده که قبر امام زاده را در برگرفته است. شبستان و به عبارتى حرم کـه  ضـر یح و قبر امام زاده در وسط و در زیر گنبد فیروزه اى قرار دارد توسط پنجره اى گره چین شـده  بـه  داخـل  بـازار  مشرف مى شود. در بالاى این پنجره زنجیرى آویخته شده که حد و حدود امام زاده را از معبر بازار متمـایز  می کند. عابران با دخیل بستن و یا دخیل شدن به این زنجیر به امام زاده متوسل       مى شوند. افـروختن  شـمع یکى از نذورات معمول در این بقعه است که اغلب زنان یا افرادي که حاجـت  دارنـد  بـا  دادن مبلغـى بـه متولى بقعه نذرشان را ادا می کنند. در دیوار داخل حرم کتیبه هاى گچى بـه  چشـم می خـورد  کـه  بـه  طـور مختصر ولى ناتمام مبنى بر شرح حال و چگونگى ورود امام زاده به کاشان آورده شده است. 

اماکن گردشگری