شهر مجازی کاشان

غیاث الدین جمشید کاشی

نـام کامـل ایـن دانشمند، غیاث الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشـانی اسـت. کاشـانی در بـین مورخـان بـه الکاشی نیز معروف است. استفاده از این نام باعث شده است که برخی او را عـرب و نـه ایرانـی در نظـرگیرند. اولین تاریخ شناخته شده براي فعالیت علمی کاشانی سال 808 قمري، زمانی اسـت کـه در کاشـان اولین دنباله از سه ماه گرفتگی را نشان داد. در سال 809 قمري کاشانی اولین کتابش، نردبام آسمان را کـه در آن نحوة محاسبۀ فاصله و حجم اجرام آسمانی بیان می کند، کامـل کـرد. در سـال 816 قمـري  دومـینکتابش زیج خاقانی را که در کاشان نوشته بود، کامل کرد و به منظور برخورداري از کمـک مـالی سـلطانالغ بیـگ، فرزنـد شـاهرخ و نـوة تیمـور از پادشـاهان تیمـوري کـه در بـازة زمـانی 812 تـا 853 قمـريحکم فرمایی می کرد، به وي اهدا نمود. کاشانی در مقدمۀ این کتاب از زندگی در فقر خود کـه بـه هنگـامحل مسائل نجوم داشته است، شکایت می کند. 

الغ بیگ در سال 796 خورشـیدي ، مدرسـه اي را در سـمرقند تأسـیس کـرد کـه در آن زمـان یکـی ازبزرگ ترین مؤسسات در جهان محسوب می شد. زمانی که الغ بیگ در سال  796 خورشیدي ،کاشـانی را بـههمراه سایر ستاره شناسان براي کار در دربار سلطنتی به سمرقند دعوت کرد، کاشانی موفق شد از حمایت مالی مطمئنی برخوردار گردد. در سمرقند، کاشانی از مهمان نوازي عالی و حمایت سلطان برخـوردار شـدو با جدیت به تولید علمی خود ادامه داد. 

اماکن گردشگری