شهر مجازی کاشان

قاضى اسد الله

قاضى اسداله قهپایی یکى از علماء، عرفا و مشاهیر بزرگ قرن یازدهم هجرى است که در معرفت، عرفان و نیـز تصوف شهرت دارد. به استناد منابع و مآخذ موجود  ایشان در سال 1048 هجرى قمرى حیات را بدرود گفت، مزارش در پایین پـاى  قبـر  امـامزاده  میـر  شمس الدین که در بخش امامزاده ها از آن سخن به میان آمـده  قـرار  دارد. درواقـع  بنـاي  اولیـه  متعلـق  بـه  شمس الدین محمد نوة امام زین العابدین (ع) مشهور به شاه شمس است. بقعۀ میر شمس الدین دریکـی  از میدان هاي اصلى شهر و در جوار یکى از دروازه هاى اصلى و قدیمى شهر (دروازه فین) واقع شده کـه  نـام  این میدان از نام قاضی اسداﷲ گرفته شده است. 

چون خانقاه و محل عبادت قاضی اسد در این مکان بـوده ، پـس  از وفـات  او در سـال  1048 ه. ق در همین بقعه به خاك سپرده می شود. قبر قاضی داراي سنگ تـاریخی  اسـت  کـه  بـه  خـط  نسـتعلیق  بـر  آن کنده شده است. در مقام والای معنوی این عارف بزرگ همین بس که از تاریخ مرگ خود باخبر بوده و در روز موعد با پای خود به غسالخانه می رود تا به نقل اشعارش زحمت بردن جنازه روی دوش دیگران نماند.

اماکن گردشگری