شهر مجازی کاشان

قاضى اسد الله

قاضى اسداله قهپایی یکى از علماء، عرفا و مشاهیر بزرگ قرن یازدهم هجرى است که در معرفت، عرفان و نیـز تصوف شهرت دارد. به استناد منابع و مآخذ موجود  ایشان در سال ۱۰۴۸ هجرى قمرى حیات را بدرود گفت، مزارش در پایین پـاى  قبـر  امـامزاده  میـر  شمس الدین که در بخش امامزاده ها از آن سخن به میان آمـده  قـرار  دارد. درواقـع  بنـای  اولیـه  متعلـق  بـه  شمس الدین محمد نوه امام زین العابدین (ع) مشهور به شاه شمس است. بقعۀ میر شمس الدین دریکـی  از میدان های اصلى شهر و در جوار یکى از دروازه هاى اصلى و قدیمى شهر (دروازه فین) واقع شده کـه  نـام  این میدان از نام قاضی اسداﷲ گرفته شده است. 

چون خانقاه و محل عبادت قاضی اسد در این مکان بـوده ، پـس  از وفـات  او در سـال  ۱۰۴۸ ه. ق در همین بقعه به خاک سپرده می شود. قبر قاضی دارای سنگ تـاریخی  اسـت  کـه  بـه  خـط  نسـتعلیق  بـر  آن کنده شده است. در مقام والای معنوی این عارف بزرگ همین بس که از تاریخ مرگ خود باخبر بوده و در روز موعد با پای خود به غسالخانه می رود تا به نقل اشعارش زحمت بردن جنازه روی دوش دیگران نماند.