شهر مجازی کاشان

محتشم کاشانی

کمال الدین سید علی ابن خواجه میر احمد کاشانی متخلص به محتشم از شعراى نامـدار عهـد  صـفوی بوده است. ایـن شاعر از معروف ترین شعراى مرثیه سراي ایران است که اشعارى مبنى بر مصائب اهل بیـت  سـروده  اسـت  ازجمله مرثیه دوازده بند او که از مشهورترین اشعار وى در وصف واقعه کربلاست. 

آرامگاهش در کوى و برزنى به همین نام قرار دارد. این بقعه متشکل از یک صفه با گنبد کاشی کـاري  شده فیروزه اي است. قبر محتشم در وسط صفه بدون سنگ تـاریخ ، در گذشـته  توسـط  صـندوق  چـوبی  مشبک محافظت می شد اما اکنون با حفاظ آلومینیومى نمایان است. در بالاى صـفه  جلـو  آرامگـاه  ایـن دو بیت شعر بر روى لوح سنگى حک شده است: 

 این منزل پرفیض که جاى الماست بى فاتحه زین روضه گذشتن ستم است  

باید به ادب گذشت زین در قصاب این جاى رفیع مدفن محتشم است 

اماکن گردشگری