شهر مجازی کاشان

مسجد میراز مقیم کاشانی (وزیر)

مسجدی نسبتاً کوچک است که در گذر دروازه اصـفهان  واقـع شـده  و از بهتـرین  بناهـای  عصـر  صـفوی  موجود در کاشان است. بنا بر کتیبه ای موجود در این مسجد کـه  از      مهـم تـرین  بناهـای  کاشـان  بـه  شـمار  می رود، تاریخ ساخت آن به سال ۱۰۵۵ قمری بازمی گردد. هم چنین از کتیبه های مسجد چنـین  برمـی آیـد  که این مسجد به دستور مادربزرگ شاه صفی تا سال ۱۰۵۵ ق. ساخته و بعدازآن به فرمان شـاه عبـاس  دوم که نامش بر در بزرگ صحن مسجد نیز ذکرشده، تکمیل شده است. طبق کتیبه سردر، بنا تحت امـر  حـاکم  وقت کاشان میر محمد مقیم موسوی احداث و به نام وی نامیده شده اسـت . اگرچـه  در اثـر  مـرور  زمـان  خرابی های بسیاری به بناهای این مسجد واردشده و در دوره های مختلف بر روی آن تعمیراتـی  صـورت  گرفته، ولی طرح و نقشه و ساختمان اساسی و اغلب تزیینات آن به صورت اولیه بـاق ی مانـده  اسـت . ایـن  مسجد در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۱۸ ش. با شماره ثبت ۳۵۱ در فهرست آثار ملی ایران قرارگرفته است.