شهر مجازی کاشان

مسجد میراز مقیم کاشانی (وزیر)

مسجدي نسبتاً کوچک است که در گذر دروازه اصـفهان  واقـع شـده  و از بهتـرین  بناهـاي  عصـر  صـفوي  موجود در کاشان است. بنا بر کتیبه اي موجود در این مسجد کـه  از      مهـم تـرین  بناهـاي  کاشـان  بـه  شـمار  می رود، تاریخ ساخت آن به سال 1055 قمري بازمی گردد. هم چنین از کتیبه هاي مسجد چنـین  برمـی آیـد  که این مسجد به دستور مادربزرگ شاه صفی تا سال 1055 ق. ساخته و بعدازآن به فرمان شـاه عبـاس  دوم که نامش بر در بزرگ صحن مسجد نیز ذکرشده، تکمیل شده است. طبق کتیبه سردر، بنا تحت امـر  حـاکم  وقت کاشان میر محمد مقیم موسوي احداث و به نام وي نامیده شده اسـت . اگرچـه  در اثـر  مـرور  زمـان  خرابی هاي بسیاري به بناهاي این مسجد واردشده و در دوره هاي مختلف بر روي آن تعمیراتـی  صـورت  گرفته، ولی طرح و نقشه و ساختمان اساسی و اغلب تزیینات آن به صورت اولیه بـاق ی مانـده  اسـت . ایـن  مسجد در تاریخ هجدهم بهمن 1318 ش. با شماره ثبت 351 در فهرست آثار ملی ایران قرارگرفته است. 

اماکن گردشگری