شهر مجازی کاشان

مسجد میرعماد

این بنا در بخش شرقی بازار و نزدیکی بارو و حصار سلجوقی کاشان واقع گردیده است. بناي کنـونی مسجد بر طبق کتیبه سر در ورودي آن، در سال 868 هجري قمري- زمان جهانشاه قراقویونلو به وسیله خواجه میر عمادالدین شیروانی ساخته شده است. این که قبل از مسجد میرعماد مسجد دیگـري وجـودداشته تا حدي با مستندات باقی مانده همخوانی دارد، زیرا محراب مسجد که هم اکنون در مـوز ة بـرلین آلمان نگه داري می شود متعلق به 623 ه.ق درحالی که زمان ساخت مسجد میرعماد در سال 868 اسـت .

در خصوص فرم و شکل و ابعاد و اندازه مسجد اولیه هیچ گونـه اطلاعـی در دسـت نیسـت، تنهـا اثـرخوارزمشاهی این مسجد، محراب کاشی آن بوده که در سال 623 هجري قمري بـه وسـیله حسـن بـنعرب شاه ساخته شده و در نوع خود شاهکار محسوب می گردد. این محراب در سال 1307 هجـري از ایران خارج و امروزه در موزه برلین نگهداري می شود.

مسجد در مجموعه اي متشکل از خانقاه، بیمارستان، کاروان سرا و مدرسه و …، با نقشه چهار ایوانی بنا گردیده و مشتمل بر صحن وسیع میانی، ایوان هاي چهارگانه، رواق ها، اتاق گنبد دار چهـارگوش درضلع جنوبی ایوان تزیین شدة اصلی، شبستان ها، منبـري نفـیس، آب انبـار، سـردري مـز ین و جلوخـانعالی، به همراه تزیینات زیباي گچ کاري، نقاشی، مقرنس و کتیبه هاي تاریخی است. 

در شبستان هاي جنوب شرقی و جنوب غربی مسجد نیز بـه واسـطه تغییـرات و دخـل و تصـرفاتمعماري صورت گرفته که علت آن به احتمال زیاد وقوع چندین زلزله مخرب شهر بـوده، فـرم و شـکل فضاها کیفیت سطوح به کلی تغییر کـرده اسـت و شناسـایی وضـعیت اولیـه نیـاز بـه کنـد و کـاوش وگمانه زنی متعدد دارد.  به طور خلاصه به لحاظ معماري و سازه اي مسجد میرعماد در طی وقوع زمین زلزله هاي مخرب شهر خصوصـاً زلزلـه سـال 1192 ه.ق (سال آخر حکومت کریم خان زند) دچار تخریب هاي عمده شده و عمـده تغییـرات در ایـن زمـان بـه وقوع پیوسته و به لحاظ مذهبی و سیاسی نیز مسجد در ابتدا به عنوان مسجد جامع شناخته شده و نمـازجمعه در آن برگزار می شـده  اسـت. در دورة صـفوي نیـزتغییرات کالبدي و معماري زیادي در مسجد رخ داده است. بعد از دوران صفوي به لحـاظ اغتشاشـات در سطح مملکت و آشوب هاي محلی در شـهر کاشـان موقعیـت ایـن بنـا نیـز رو بـه افـول گذاشـت.

اماکن گردشگری