شهر مجازی کاشان

مسجد و مدرسه سلطانی

مسجد سلطانی که از زمان ساخت تا دوره حاضر، در افواه عامه معروف به مسجد شاه بـوده  اسـت  و بـه  نام های مدرسه خاقان، مدرسه فتحعلی شاه و مدرسه خاقان مغفور نیز خوانده شده، مسجدی در مجموعـه  بازار کاشان است که به سبک مساجد چهارباغ و صدر اصفهان ساخته شده و برخـی  آن را معـروف  تـرین  بنای کاشان شمرده اند. ساختمان این مسجد ـ مدرسه در سال ۱۲۲۱ ق. با دستور فتحعلی شـاه بـه  میـرزا  ابوالقاسم اصفهانی آغاز و پس از ۸ سال در ۱۲۲۹ ق. به پایان رسیده است. بنا بر کتیبه ای کـه  در محـراب  مسجد موجود است، معمار بنا فردی بنام محمد شفیع بوده است. فتحعلی شاه برای مخارج ایـن  مدرسـه ، یک مزرعه بسیار بزرگ به نام زیدی و بیش از  هشـتاد  بـاب مغـازه  در بـازار  کاشـان  را وقـف  آن کـرد  و تولیت آن را به ملا احمد نراقی و بعد از او به ارشد و اعلم فرزندانش نسل اندرنسل قرارداد. ایـن  مسـجد  یکی از بناهای بسیار زیبای دور دوم شیوه اصفهانی است که انواع فضاها را در خود جای داده است. 

در این بنا علاوه بر تنوع فضاهای گوناگون و استفاده بسـیار زیـاد و جالـب  از عناصـر  طبیعـی  آب و گیاهان، وجود انواع مختلفی از هنرهای تزیینی بر زیبایی و جـذابیت  آن افـزوده  اسـت .