شهر مجازی کاشان

مسجد و مدرسه سلطانی

مسجد سلطانی که از زمان ساخت تا دوره حاضر، در افواه عامه معروف به مسجد شاه بـوده  اسـت  و بـه  نام هاي مدرسه خاقان، مدرسه فتحعلی شاه و مدرسه خاقان مغفور نیز خوانده شده، مسجدي در مجموعـه  بازار کاشان است که به سبک مساجد چهارباغ و صدر اصفهان ساخته شده و برخـی  آن را معـروف  تـرین  بناي کاشان شمرده اند. ساختمان این مسجد ـ مدرسه در سال 1221 ق. با دستور فتحعلی شـاه بـه  میـرزا  ابوالقاسم اصفهانی آغاز و پس از 8 سال در 1229 ق. به پایان رسیده است. بنا بر کتیبه اي کـه  در محـراب  مسجد موجود است، معمار بنا فردي بنام محمد شفیع بوده است. فتحعلی شاه براي مخارج ایـن  مدرسـه ، یک مزرعه بسیار بزرگ به نام زیدي و بیش از  هشـتاد  بـاب مغـازه  در بـازار  کاشـان  را وقـف  آن کـرد  و تولیت آن را به ملا احمد نراقی و بعد از او به ارشد و اعلم فرزندانش نسل اندرنسل قرارداد. ایـن  مسـجد  یکی از بناهاي بسیار زیباي دور دوم شیوه اصفهانی است که انواع فضاها را در خود جاي داده است. 

در این بنا علاوه بر تنوع فضاهاي گوناگون و استفاده بسـیار زیـاد و جالـب  از عناصـر  طبیعـی  آب و گیاهان، وجود انواع مختلفی از هنرهاي تزیینی بر زیبایی و جـذابیت  آن افـزوده  اسـت .

اماکن گردشگری