شهر مجازی کاشان

ملا حبیب اﷲ شریف کاشانی

علامه ملاحبیب اﷲ شریف کاشانی فرزند ملاعلی مدد ساوجی در سـال ۱۲۶۲ قمـری  در کاشـان متولـد شـد وهشت یا نه ساله بود که پدر خود را از دست داد. پدر او از شاگردان ملا احمد نراقی، سید ابراهیم قزوینی و سید محمدتقی پشت مشهدی بود. به گفته خودش، قبل از ۱۸ سالگی بود که بـه درجـه اجتهـاد رسـید .

او از اساتیدی چون سید حسین کاشانی، میر محمدعلی کاشانی (پدر همسر او)، مـلا  هـادی مدرسـی تهرانی، ملا عبدالهادی تهرانی، میرزا ابوالقاسم تهرانی کلانتر (مدرس مدرسـه فخر یـ ه) و فاضـل اردکـانی بهره گرفت و در راه فراگیری علم به شهرهای اصفهان، تهران و عتبـات عال یـ ات مسـافرت کـرد. برخـی شاگردان مبرز او که بعداً از عالمان بزرگ به شـمار آمدنـد عبـارت بودنـد از: محمـد علـوی بروجـرد ی کاشانی، آقا میرسیدعلی یثربی کاشانی، آیت اﷲ سید محمدحسین رضوی، ملا عبدالرسول مـدنی کاشـانی، میرزا احمد عاملی آرانی، شیخ محمد غزنوی کاشانی و آیت اﷲ رضا مدنی کاشانی. 

تألیفات او در موضوعات مختلف فقه، کلام، تفسیر، عرفان، نحو و ادبیات بالغ بر ۱۵۷ اثـر اسـت. نـام برخی آثار او عبارت است از: منظومه فی الفقه؛ رسـاله در افعـال حـج؛ منتفـد المنـافع، در فقـه؛ شـمس المشارق (شرح باب حادی عشر) در کلام؛ تعلیقه بر اعتقـاد صـدوق، در کـلام و عرفـان و منظومـه هـا ی ساقی نامه، تشویقات السالکین و… . در تفسیر نیز الانوار السانحه (تفسـیر سـوره حمـد)، بـوارق القهر (تفسیر سوره دهر) را به عنوان نمونه آثار او می تـوان یـاد کـرد و در مجمـوع، آثـار او بـه بـیش از دویست اثر می رسد.