شهر مجازی کاشان

ملا حبیب اﷲ شریف کاشانی

علامه ملاحبیب اﷲ شریف کاشانی فرزند ملاعلی مدد ساوجی در سـال 1262 قمـري  در کاشـان متولـد شـد وهشت یا نه ساله بود که پدر خود را از دست داد. پدر او از شاگردان ملا احمد نراقی، سید ابراهیم قزوینی و سید محمدتقی پشت مشهدي بود. به گفته خودش، قبل از 18 سالگی بود که بـه درجـه اجتهـاد رسـید .

او از اساتیدي چون سید حسین کاشانی، میر محمدعلی کاشانی (پدر همسر او)، مـلا  هـادي مدرسـی تهرانی، ملا عبدالهادي تهرانی، میرزا ابوالقاسم تهرانی کلانتر (مدرس مدرسـه فخر یـ ه) و فاضـل اردکـانی بهره گرفت و در راه فراگیري علم به شهرهاي اصفهان، تهران و عتبـات عال یـ ات مسـافرت کـرد. برخـی شاگردان مبرز او که بعداً از عالمان بزرگ به شـمار آمدنـد عبـارت بودنـد از: محمـد علـوي بروجـرد ي کاشانی، آقا میرسیدعلی یثربی کاشانی، آیت اﷲ سید محمدحسین رضوي، ملا عبدالرسول مـدنی کاشـانی، میرزا احمد عاملی آرانی، شیخ محمد غزنوي کاشانی و آیت اﷲ رضا مدنی کاشانی. 

تألیفات او در موضوعات مختلف فقه، کلام، تفسیر، عرفان، نحو و ادبیات بالغ بر 157 اثـر اسـت. نـام برخی آثار او عبارت است از: منظومه فی الفقه؛ رسـاله در افعـال حـج؛ منتفـد المنـافع، در فقـه؛ شـمس المشارق (شرح باب حادي عشر) در کلام؛ تعلیقه بر اعتقـاد صـدوق، در کـلام و عرفـان و منظومـه هـا ي ساقی نامه، تشویقات السالکین و… . در تفسیر نیز الانوار السانحه (تفسـیر سـوره حمـد)، بـوارق القهر (تفسیر سوره دهر) را به عنوان نمونه آثار او می تـوان یـاد کـرد و در مجمـوع، آثـار او بـه بـیش از دویست اثر می رسد.

اماکن گردشگری