شهر مجازی کاشان

ملا محسن فیض کاشانى

علامه ملا محسن فیض کاشانی از دانشمندان و علماى برجسته عهد صفویه و داماد ملاصدرا است که در علوم دینى ازجمله فقه، حدیث، کلام، عرفان، فلسفه، تفسیر و غیره مهارت داشته و بیش از ۴۰ اثر در علوم قرآن و حدیث از خود به یادگار گذاشته است. مرقد ملا محسن، صحن و سرایی است نسبتاً وسیع، در یکـی از گورستان های بزرگ و قدیمی کاشان، واقع در محدوده محلـه  درب عملـه  و دروازه فـین کـه  بـه واسـطه وجود این مرقد، به مزار فیض شهرت یافته است. این صحن و سرا دارای حجره های جانبی چهار طـرف  است که به آرامگاه های خانوادگی اختصاص دارد. قبر فیض در ضلع غربى صحن در محیطى سـرباز  کـه  در جای جای آن، اموات زیادی به خاک سپرده شده انـد  واقـع  اسـت . گـر چـه آرامگـاه فـیض ظـاهراً بـهدرخواست خودش گنبد و بارگاهی ندارد، اما هر از چند گـاهی ازجملـه در دوره قاجـاری و سـال هـای اخیر برگرد مزارش ضریح یا سازه هایی را به وجود آورده اند.