شهر مجازی کاشان

زیارتگاه میر نشانه

این زیارتگاه که به زیارت میر نشانه mirnešâne معروف است در محله اى بـه  همـین نـام ، در گـذر  سـه  سوك Sesuk در خیابان محتشم واقع شده است. زائرین محل و خادم بقعه می گویند در این زیارتگاه سـه  امام زاده یک پدر و یک دختر و پسر از نوادگان امام موسی کاظم به نام هاي حسن، عبدالهادى ابـن  حسـن  و رضیه سلطان بنت حسن هستند که در چاهى در قسمت تحتانى این بقعه واقع شده دفن شده اند. 

کلانتر ضرابی در کتاب تاریخ کاشـان  (ص، 430) چـاه  زیـارت میـر نشـانه  را بـه  قـدمگاه  حضـرت  صاحب الزمان (ع) نسبت مـی دهـد  و در ادامـه  آورده اسـت : شخصـی آن حضـرت  را در آن موضـع  بـه  خواب دیده که قرآن تلاوت می فرماید و بعد در آن چاه غایب شده است. لذا هر شب جمعه اربـاب  نیـاز به زیارت امام زادة مزبور رفته بعد از شرایط اعزاز بر سر آن چاه رفته چراغ ها می افروزند و از براي شـفا ي مرضاي خویش آب از آن چاه کشیده مجرب و مشفی است.

 

این بقعه از دو قسمت تحتانى و فوقانى تشکیل شده است. قسمت تحتانى آن زیـرزمین یـا سـردابه اى

است که به صورت یک دالان تا زیر حرم امتدادیافته است. در انتهاى این سردابه اتاقکى واقع شـده  کـه  در دو لنگه اى چوبى کوتاه با تاریخ 1216 قمرى نصب شده است. در وسط این اتاقک صندوق آلـت  و لغـت  و منبت کاري شده چوبى در کنار چاهی موسوم به چـاه  زیـارت میـر نشـانه  قرارگرفتـه  اسـت . بعـدازا ین اتاقک، اتاقک دیگرى قرار دارد که به نمازخانه معروف است و بیشـتر زنـان در ایـن اتـاق  نمـاز  حاجـت  مى خوانند. سقف و دیوار این اتاقک با گل وبوته و اشکال مزین به آیات و اشعار به شکل زیبایی با تـاریخ 1216 تزیین شده است. 

اما قسمت فوقانى آن که همکف با کوچه اسـت  از حـرم ، شبسـتان ، حیـ اط کوچـک  و مکـان  آشـپزى  تشکیل شده است. حرم آن دوازده ضلعى است که دورتادور آن تا یک متر کاشـی کـار ي شـده  اسـت . در وسط حرم صندوق چوبى آلت و لغت و منبت کارى شده بزرگى قرار دارد که قبـر  را در برگرفتـه  اسـت .

اماکن گردشگری