شهر مجازی کاشان

کمال الملک

محمد غفاري معـروف  بـه  کمـال  الملـک  (1224  – 1319 خورشـیدي ) نقـاش  ایرانـی  بـود . وي یکـی  از مشهورترین و پرنفـوذترین  شخصـیت هـاي  تـاریخ  هنـر  معاصـر  ایـران  بـه  شـمار  مـی آیـد . او بـرادرزاده  صنیع الملک است. وي در خانواده اي هنرمند و سرشناس در کاشان زاده شـد . تحصـیلات  اولیـه اش را در مکاتب زادگاهش گذراند. پس از تحصیلات ابتدایی در کاشان، پـدرش  ابـوتـراب غفـاري کـه  همچـون  نیاکانش مشغول حرفۀ نقاشی بود محمد را همراه برادر بزرگش به تهران فرستاد تـا  در مدرسـه  دارالفنـون در رشتۀ نقاشی ادامه تحصیل دهند. 

محمد و برادرش پس از گذشت سه سال تحصیل در مدرسه دارالفنون توانستند موفقیت هاي بسـیاري کسب کنند. ناصرالدین شاه که تحت تأثیر کارهاي کمال الملک قـرار  گرفـت  و دسـتور  داد او را بـه عنـوان  نقاش به استخدام دربار درآورند. محمد با خواهر مفتاح الملک یکی از مقامات دربار ازدواج کرد که ثمـرهاین ازدواج یک دختر بنام نصرت و پسري بنام حسین علی خان شد. 

وي با حضور در دربار، ابتدا لقب خان، سپس پیشخدمت مخصـوص  دریافـت  کـرد . پـس  از چنـدي  ناصرالدین شاه، تحت تأثیر آثار او قرار گرفت و خـود  بـه  شـاگردي  او درآمـد  و او را در ابتـدا  بـه  لقـب  نقاش باشی و سپس به لقب کمال الملک منصوب کرد. محمد در مدت حضور در دربار 170 تـابلو  کشـید  که معروف ترین آن ها تالار آینه است. 

کمال الملک در سال 1276 خورشیدي پس از ترور ناصرالدین شاه بـراي  تحصـیل  بـه  اروپـا  رفـت . او بیش از سه سال در فلورانس، رم و پاریس گذراند و در مـوزه  هـا  بـه  رو نگـاري  از آثـار  نقاشـانی  چـون  رامبراند و تیسین پرداخت. در پاریس با فانتن لاتور آشنا شد. سفر اروپا تأثیري مثبـت  در اسـلوب  کـار  و حتی طرز دید او گذاشت. کمال الملک در سال 1279 به دستور مظفرالدین شاه به ایران بازگشت و کار در دربار را ادامه داد ولی عملاً نتوانست با خواست هاي شاه جدید کنار بیاید. سپس به عـراق  رفـت  و چنـد  سالی در آنجا ماند. سال هاي 1281 تا 1283 خورشیدي پرده هـاي  »زرگـر  بغـدادي « و »میـدان  کـربلا « را نقاشی کرد. 

بازگشت کمال الملک به ایران، مصادف با انقلاب مشروطه شد. او اگرچه به مشروطه خواهـان  متمایـل  بود، ولی در جنبش مشروطه مشارکت مستقیم نکرد. در ایـن  هنگـام  کمـال  الملـک  بـا  انتشـار  مقـالات  و ترجمه برخی آثار ژان ژاك روسو و دیگر نویسندگان آزادي خواه فرانسه، به سهم خود با حرکـت  مـردم ، همراه شد. در سال هاي بعد، مدیریت مدرسه صنایع مستظرفه را بر عهده گرفت. او در این مدرسه بـا  بـه  پرورش شاگردانی همت گماشت که بعدها استادانی در مکتب او شدند. 

او سرانجام در سال 1306 خورشیدي به دلیل اختلافاتی که با وزیران معارف بر سر اسـتقلال  مدرسـه  پیدا کرد از کار تدریس و شغل دولتی دست کشید و در سال 1307 به ملک شخصی خود در حسین آبـاد  نیشابور کوچید. کمال الملک در آنجا براثر یک حادثه از یک چشم نابینا شد اما تا سال هـاي  آخـر  زنـدگی  به نقاشی ادامه داد. کمال الملک سرانجام در سـاعت  14 روز یکشـنبه  27 مـرداد  1319 خورشـیدي  براثـر  کهولت سن بیمار شد و در 95 سالگی در منزل نوه دختري اش درگذشت و در نیشابور مجاور مزار عطار دفن شد.

اماکن گردشگری